2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

ΛΙΓΑ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΘΕΟΣ...


"Όσο έχεις χέρια...
άπλωνέ τα στον ουρανό για προσευχή...

Όσο έχεις δάκτυλα...
κάνε με ευλάβεια το σταυρό σου...

Όσο έχεις μάτια...
γέμιζέ τα δάκρυα..."

Τίποτα περισσότερο δε ζητάει ο Θεός από εσένα,
από εμένα, από τον καθένα.
Μονάχα αυτά που μπορείς...
Μικρά και απλά, αλλά με την καρδιά σου,
με την αγνή και αγαθή σου προαίρεση.
Όλα τα άλλα, άφησέ τα σ' Εκείνον...