2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

..:: Ορθόδοξος Συναξαριστής ::....:: Ορθόδοξος Συναξαριστής ::..


Σήμερα 27/05/2015 εορτάζουν:

Άγιος Ελλάδιος, Άγιος Θεράπων, Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος
 1. Άγιος Ελλάδιος
 2. Άγιος Θεράπων
 3. Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος
 4. Άγιος Ευσεβιώτης
 5. Άγιος Αλύπιος
 6. Όσιος Βεδέας ο Ομολογητής
 7. Όσιος Θεράπων ηγούμενος της Λευκής Λίμνης
 8. Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Ιωνά Μητροπολίτη Μόσχας
 9. Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Φωτίου Μητροπολίτη Μόσχας
 10. Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Κυπριανού Μητροπολίτη Μόσχας
 11. Άγιος Ιούλιος ο Στρατηλάτης ο Μάρτυρας
 12. Όσιος Βασίλειος ο εκ Γεωργίας
 13. Όσιος Μιχαήλ εκ Γεωργίας
 14. Άγιος Φίλιππος Α' Μητροπολίτης Μόσχας
 15. Όσιος Λάζαρος του Πσκώφ
 16. Όσιος Ματθαίος ο εκ Ρωσίας
 17. Όσιος Θεράπων του Μονζέσκιϋ

Για τον Άγιο Ιωσήφ τον Νέο, Μητροπολίτη Τιμισοάρας βλέπε στις 15 Σεπτεμβρίου.

http://www.saint.gr/
Wed, 27 May 2015 00:00:00 +0200
http://www.saint.gr/20150527


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 10 Μαΐου 2015 - Κυριακή της Σαμαρείτιδος (Ἁγίας Φωτεινής)

sama2

Ὁ λόγος ποὺ πιστεύομεν

δὲν εἶναι πλέον

τὰ ὅσα μᾶς εἶπες,

ἀλλὰ διότι τὸν ἀκούσαμε

ἐμεῖς οἱ ἴδιοι καὶ ξέρομεν

ὅτι αὐτὸς εἶναι ἀληθινὰ

ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός.

Κατά Ιωάννην (δ΄ 5–42)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἕρχεται ὁ Κύριος εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ· ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. Ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη. Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· δός μοι πιεῖν. Οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι.