2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Κυριακή 12 Ἰουνίου 2016 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ)Κυριακή 12 Ἰουνίου 2016 (ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ)


Κατά τή σημερινή Κυριακή τῶν Πατέρων τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναγινώσκεται ἀπό τό ἱερό Εὐαγγέλιο τό πρῶτο μισό τῆς ἀρχιερατικῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου μας. Εἶναι ἡ προσευχή πού ἀπηύθυνε πρός τόν Πατέρα Του κατά τήν ἑσπέρα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, λίγο πρίν ἀπό τήν ἀγωνία τῆς Γεθσημανῆ. Καί ἀπό τήν περικοπή πού ἀκούσαμε τό πρῶτο τμῆμα εἶναι προσευχή πού ἀναφέρεται στόν Ἑαυτό του καί στό ἔργο Του ἐπί τῆς γῆς.

Σήκωσε τά μάτια Του στόν οὐρανό ὁ Κύριος καί κάνοντας μιά ἀνασκόπηση τῆς ἐπί γῆς ζωῆς Του καί τοῦ ἔργου τό ὁποῖο τοῦ εἶχε δοθεῖ ἀπό τόν Πατέρα Του νά κάνει, τοῦ εἶπε: «Πάτερ, ἦρθε ἡ ὥρα, γιά νά πάθω καί νά θυσιαστῶ. Δόξασε λοιπόν τόν υἱό σου, γιά νά σέ δοξάσει καί αὐτός. Θά σέ δοξάσει, διότι θά προσφέρει τή θυσία τοῦ Σταυροῦ καί θά ἐπιτύχει ἔτσι τή λύτρωση τῶν ἀνθρώ­πων, τή σωτηρία «πάσης σαρκός» πού θά πιστεύσει, καί καί θά τῆς χαρίσει αἰώνια ζωή. Αὐτά θά εἶναι τά μεγάλα ἐπι­τεύγματα τοῦ Υἱοῦ Σου ἐπί τῆς γῆς. Ἡ αἰώνιος ζωή. Τό νά γνωρίζουν «σέ, τόν μό­νον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν». Τό νά γνωρίζουν τόν ἀληθινό Θεό ὄχι θεωρητικά, ἀλλά μέ τή ζωή τους, μέ ζωντανή ἐπικοινωνία μαζί Σου, ὥστε νά Σέ γνωρίζουν μέ τό βάθος τῆς ψυχῆς τους. Μέ τόν ἴδιο τρόπο νά γνωρίσουν καί τόν Ἰησοῦ Χριστό. Μέ τήν ὑπακοή μου σέ Σένα, μέ τή διδασκαλία μου καί τά ἔργα μου καί μέ τή θυσία πού τώρα θά προσφέρω. «Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπί τῆς γῆς», «τό ἔργον ἐτελείωσα ὅ δέδωκάς μοι, ἵνα ποιήσω». Τό ἔργο πού μοῦ ἀνέθεσες, ἡ ἀποστολή μου στόν κόσμο αὐτό ἔφτασε σέ αἴσιο τέρμα. Ὅλα ἔγιναν πλήρως καί τε­λείως. Δέν χρειάζεται τίποτε περισσότερο. Γι’ αὐτό τώρα πλέον «δόξασόν με σύ, πάτερ, πλησίον Σου με τήν δόξα πού εἶχα κοντά Σου προτοῦ νά δημιουργηθεῖ ὁ κόσμος».

Ήταν επτά παρά τέταρτο το πρωί......


Ήταν επτά παρά τέταρτο το πρωί......

Ήλθε η Κυριακή 11η Ιουνίου 1961, μέρα που γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες, που έλαμψαν και αγίασαν στην Αγία Ρωσία. Ήταν επτά παρά τέταρτο το πρωί, όταν οι πιστοί ετοιμάζονταν για την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, ανάσαινε κάπως βαριά. Πήρε δύο φορές αναπνοή και άλλες δύο φορές πιο σιγά. Η ψυχή του φτερούγισε για τον Ουρανό. Ο Ομολογητής Αρχιεπίσκοπος έφυγε για να προλάβει να λειτουργήσει αυτή τη μεγάλη μέρα με τους Ρώσους Αγίους στο Επουράνιο Θυσιαστήριο.


Από το βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκταρίου: ''Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ένας Άγιος Ποιμένας και γιατρός χειρουργός''.


http://ahdoni.blogspot.gr/

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Ιουνίου 2016


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Ιουνίου 2016 (Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῶν συγκροτησάντων αὐτήν 318 θεοφόρων Πατέρων) - ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΖ´ 1 - 13
10 Jun, 2016
Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱὸς σου δοξάσῃ σέ, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. Εγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελειώσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι.

Τὸ τελος τῆς Εὐρωπης ποὺ ξέραμε


Τὸ τελος τῆς Εὐρωπης ποὺ ξέραμεἈπὸ τὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης
Τὴν 1-6-16 ἔλαβαν χώρα στὴν Ἐλβετία τὰ ἐγκαίνια τοῦ μεγαλύτερου σιδηροδρομικοῦ τοῦνελ στὸν κόσμο ποὺ θὰ συνδέει τὴν Ἐλβετία μὲ τὴ Βόρεια Ἰταλία. Παρόντες στὴν τελετὴ οἱ ἰσχυροὶ ἡγέτες τῆς Εὐρώπης, μεταξύ των ὁποίων ἡ κα Μέρκελ, ὁ κ. Ὀλάντ, ὁ κ. Ρέντσι ἐνῶ γενικὰ παραβρέθηκε ὡς καλεσμένη ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐλίτ. Τὴν τελετὴ διάρκειας 6 καὶ πλέον ὡρῶν ἀναμετάδωσε -μεταξὺ ἄλλων καναλιῶν- στὸ σύνολό της ἀσχολίαστη το Δορυφορικὸ Κανάλι Russia Today καὶ μπορεῖτε νὰ τὴν παρακολουθήσετε μέσω τοῦ διαδικτύου ἐδῶ:....Ἡ τελετὴ ξεκίνησε μὲ – τί ἄλλο; – συμπροσευχὴ (στὸ 7΄.10΄΄) Καθολικοῦ Ἱερέα, Ραβίνου, Μουφτή καὶ Προτεστάντισσας Κληρικοῦ καὶ συνεχίστηκε μὲ διάφορα συμβολικὰ δρώμενα ὥστε νὰ καταλήξει στὴν πιὸ ἀπροκάλυπτη Σατανιστικὴ τελετὴ ποὺ ἔχει ποτὲ λάβει χώρα δημοσίως.

Οἱ Ἐλβετοὶ ὀργανωτὲς μὲ κάθε ὠμότητα ἔδειξαν τὸ ὅραμα τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ἑωσφόρου γιὰ τὸν κόσμο καὶ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ δικαίωσαν (ἕως τὸ σημεῖο ποὺ τοὺς συνέφερε φυσικὰ) τὶς προρρήσεις τῶν Ἁγίων καὶ Γερόντων τῆς Πίστεώς μας. Ἡ κορύφωση τῆς τελετῆς – λατρείας ξεκίνησε (ὅλως τυχαίως) τὴν 6η ὥρα τῆς τελετῆς (θυμίζουμε τὴν ἡμερομηνία 1-6-16) παρουσιάζοντας τοὺς ἐργάτες νὰ εἰσέρχονται στὸ χῶρο μὲ στρατιωτικὴ πειθαρχία ὡς ἄψυχα κινούμενα σώματα (ζόμπι) (στὸ 5:58΄.25΄΄).

Μετὰ ἀπὸ ἀπέλπιδες κινήσεις ἀντίδρασής τους πού καταλήγουν στὴν κατάρρευση τῶν προσπαθειῶν τους νὰ σκαρφαλώσουν σὲ ἕναν ἀπότομο γκρεμὸ (μήπως ἀπεικονίζεται ἡ σισύφεια προσπάθειά τους νὰ ἐπιβιώσουν οἰκονομικὰ στὴ σύγχρονη Εὐρώπη;) ὑποχωροῦν τελικὰ καὶ τὴ θέση τοὺς παίρνουν (στὸ 6:04΄.00΄΄) οἱ ἀστοὶ εὐρωπαῖοι πολίτες ἡμίγυμνοι ἀλλοπρόσαλλοι, σκοτισμένοι καὶ παραδομένοι στὴ σάρκα καὶ τὶς διεκδικήσεις.

Ὅλοι σταματοῦν (στὸ 6:04΄.30΄΄) καὶ ταυτιζόμενοι μὲ τὸν κτύπο τοῦ τυμπάνου συμμετέχουν στὴν ἀνθρωποθυσία τριῶν ἐργατῶν ποὺ κρεμασμένοι ψυχορραγοῦν (στὸ 6:06΄.06΄΄) μέχρι νὰ πεθάνουν ὁπότε καὶ εἰκονίζονται νὰ γκρεμίζονται στὴν ἄβυσσο (στὸ 6:06΄.45΄΄). Οἱ ψυχὲς τῶν θυσιασμένων ἀνεβαίνουν πρὸς τὰ πάνω (6:07΄.08΄΄) ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ ἐπὶ τῆς γῆς συνοδευόμενος ἀπὸ ἀνδρόγυνες νύμφες κάνει τὴν ἐμφάνισή του θριαμβευτικὰ ὁ ἴδιος ὁ Ἑωσφόρος ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὴν ἀνθρωποθυσία!!! (στὸ 6:09΄.08΄΄).

Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα τὸ θέαμα εἶναι ἀποτρόπαιο. Ὁ Ἑωσφόρος οὐρλιάζει ὑπὸ τὴ συνοδεία Ἑλβετικῶν κόρνων καὶ ἡ συνοδεία του μεριάζει προσκυνώντας τὸν. Μία μαύρου χρώματος πόρνη νύμφη τὸν πλησιάζει καὶ ἐν μέσω χορῶν τῆς συνοδείας του ζευγαρώνει βέβηλα μαζί του. Ἡ πόρνη νύμφη τὸν τυλίγει μὲ τὸ πέπλο της ( στὸ 6:12΄.00΄΄) ὡς βασιλέα καὶ ἐν συνεχεία ἀποσύρεται στὸ βάθος τῆς σκηνῆς ἐνῶ ὁ Ἑωσφόρος ξαπλώνει στὸ μπροστινὸ μέρος της ὡς νὰ τίκτει… ( στὸ 6:14΄.15΄΄).

Ἡ πόρνη τελικὰ κατεβαίνει ἀπὸ τὴ σκηνὴ γιὰ νὰ ἀφήσει μόνο του ἐπάνω τὸν νεαρὸ Ἀντίχριστο… (στὸ 6:14΄.54΄΄). Ὑπὸ τοὺς ἤχους ἑνὸς παγανιστικοῦ τραγουδιοῦ γυναῖκες κρατώντας καὶ φορώντας παγανιστικὰ σύμβολα καὶ ἄνδρες ντυμένοι ὡς νὰ θυμίζουν μασόνους κρατώντας ἐπίσης παγανιστικὰ σύμβολα περνοῦν μέσα ἀπὸ τοὺς θεατὲς ( ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς φοβισμένοι ἀπὸ ὅτι εἶδαν ἕως τώρα) καὶ ἔρχονται νὰ ἀποτίσουν φόρο τιμῆς στὸν Ἀντίχριστο. (στὸ 6:15΄.55΄΄).

Ἀκολούθως τὴ θέση τῶν παγανιστῶν παίρνει ἕνα πολύχρωμο πλῆθος ἐνῶ ἡ μουσικὴ γίνεται ἠλεκτρονικὴ καὶ στὴ γιγαντοοθόνη προβάλλονται βιομηχανικὲς καὶ τεχνολογικὲς εἰκόνες. Ὁ ἀντίχριστος... παραλαμβάνει τὰ κέρατα ἀπὸ τὸν Ἑωσφόρο (στὸ 6:20΄.00΄) ὁ ὁποῖος κατόπιν ἀναμιγνύεται μὲ τὸ πολύχρωμο πλῆθος καὶ ἐπιδίδεται σὲ βδελυρὲς περιπτύξεις ἐνῶ ἀνάμεσα στοὺς συμμετέχοντες διακρίνονται μιὰ γυναίκα μὲ πορφυρὰ καθολικὰ ἄμφια καὶ τσάντα μὲ σταυρό, γυναῖκες ντυμένες ἄνδρες καὶ ἄνδρες ντυμένοι γυναῖκες.

Ὁ ἀντίχριστος κρατώντας τὰ κέρατα τοῦ πατέρα του ἀναπαύεται στὸ ἄκρο τῆς σκηνῆς, στὴ γιγαντοθόνη προβάλλονται …πιγκουίνοι μὲ γραβάτες καὶ τὸ παρδαλὸ πλῆθος συνεχίζει ἄνευ νοήματος τοὺς χοροὺς καὶ τὶς περιπτύξεις. Κάποια στιγμὴ ἡ γυναίκα μὲ τὰ καθολικὰ ἄμφια ἐν μέσω γελώτων γεννᾶ μιὰ κοπέλα (;) (στὸ 6:24΄.00΄΄) καὶ μετὰ ἀπὸ νεῦμα τοῦ Ἑωσφόρου (στὸ 6:27΄.10΄΄) ὅλοι μαζὶ προχωροῦν πρὸς τὴ γιγαντοοθόνη ὅπου ἀπεικονίζεται ἕνα ρολόι τὸ ὁποῖο καὶ προσκυνοῦν. Κάπου ἐκεῖ, στὸ τέλος τῆς τελετῆς, οἱ ὑπεύθυνοι θυμήθηκαν ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἐγκαίνια σιδηροδρομικοῦ τοῦνελ καὶ προέβαλαν ἕνα τραῖνο νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸ τοῦνελ ὁπότε τὸ παρδαλὸ πλῆθος μαζὶ μὲ τὸν Ἑωσφόρο ἄρχισε νὰ πανηγυρίζει μὲ ὑστερία καὶ μανία ἐνῶ ὁ ἀντίχριστος διακριτικὰ ἀποχώρησε μὲ σκυφτό το κεφάλι συνεχίζοντας νὰ κρατᾶ τὰ κέρατα τοῦ πατέρα του.


Ἦταν πραγματικὰ ἀποκρουστικὸ νὰ δοῦμε καὶ νὰ περιγράψουμε τὰ παραπάνω ποὺ ξεπερνοῦν κάθε ἀνθρώπινη φαντασία. Ἔπρεπε ὅμως νὰ τὸ κάνουμε καθὼς ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ ἐπίσημη διακυβερνητικὴ γιορτὴ στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης ποὺ μεταδόθηκε τηλεοπτικὰ καὶ ποὺ παρὰ τὸ σκανδαλῶδες καὶ πολυδάπανο θέαμά της ἀλλὰ καὶ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ προκάλεσε στοὺς Εὐρωπαίους πολίτες, δὲν ἀκούστηκε γιὰ αὐτὴ οὔτε λέξη ἀπὸ τὰ ἡμεδαπὰ μέσα «ἐνημέρωσης».


Οἱ ἐχθροί τῆς Πίστεώς μας νιώθουν πιὰ ἀνίκητοι καὶ ἐπιδεικνύουν τὶς διαστροφές τους καὶ τὶς ὀρέξεις τους. Ἡ Εὐρώπη τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῶν Ἀξιῶν ἔχει πιὰ τελειώσει. Μιὰ Νέα Εὐρώπη ἔχει γεννηθεῖ καὶ μολονότι εἶναι ἀνόσια καὶ ἀποκρουστική μας δείχνει ξεδιάντροπά το πρόσωπό της. Προβάλει ὅτι πιὸ σκοταδιστικό, φαῦλο καὶ πρωτόγονο καὶ ὅμως οἱ ὑπηρέτες της ἔχουν τὸ θράσος νὰ μᾶς ἀποκαλοῦν ὀπισθοδρομικοὺς καὶ κολλημένους στὴν παράδοση.
Μὲ αὐτὴ τὴν Εὐρώπη δὲν θέλουμε νὰ ἔχουμε καμία σχέση. Τὴν ἀποστρεφόμαστε καὶ δὲν τὴ φοβόμαστε.
Ὅσοι θέλουν ἃς διαλέξουν αὐτὴν τὴν κατ’ ὄνομα Εὐρώπη. Ἐμεῖς τὸ Χριστὸ ἀγαπᾶμε καὶ κρατᾶμε τὴ Ρωμαίικη Ἑλλάδα.
ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ