2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Το Τίμιο Ξύλο κάνει το γύρο του κόσμου 16 φορές την ημέρα από τον Διαστημικό Σταθμό ISS!

 

...Συγκίνηση και κοσμοσυρροή για τους Ρώσους Αστροναύτες σε Αθήνα - Θεσ/νίκη...
Πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις του τομέα Επιστημόνων του Συλλόγου Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως "Ο Μέγας Βασίλειος" με θέμα: «Συγκλονιστικές εμπειρίες στο Κοσμοδρόμιο της Ρωσίας».


Η επίσκεψη των Ρώσων ομόδοξων αδελφών μας π. Ιώβ Τάλατς και κ. Βαλερί Κόρζουν στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η παρουσίαση του έργου τους που συντελείται στην πατρίδα τους, στο κοσμοδρόμιο στην Αστερούπολη, προξένησε βαθύτατη συγκίνηση και θαυμασμό για τα μεγάλα και θαυμάσια που ο Πάνσοφος επιτελεί στη χώρα τους.

Η Τεσσαρακονθήμερος Νηστεία των Χριστουγέννων και το Ιερό Σαρανταλείτουργο

Από την 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους άρχεται η τεσσαρακονθήμερος νηστεία των Χριστουγέννων. Πρόκειται για την δεύτερη μακρά περίοδο νηστείας μετά τη μεγάλη Τεσσαρακοστή, μια περίοδο έντονου πνευματικού αγώνα και ψυχοσωματικής προετοιμασίας επ’ ευκαιρία του εορτασμού της μεγάλης εορτής της Γεννήσεως του Κυρίου μας, δηλαδή των Χριστουγέννων.
Από την 15ην Νοεμβρίου έως την 17ην Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας, προτρέπει σε όλους εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς να νηστεύουμε το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά και επιτρέπει να καταλύουμε ψάρι (εκτός Τετάρτης και Παρασκευής). Μετά την 17ην Δεκεμβρίου νηστεύουμε και το ψάρι.
Βασική προϋποθέσει για την τήρηση και επίτευξη της σωστής νηστείας είναι όταν αυτή συνδυάζεται με προσευχή, ελεημοσύνη , εξομολόγηση και αγάπη προς τον πλησίον.

Έτσι, η εκκλησιαστική παράδοση προβλέπει για την περίοδο αυτή την καθημερινή τέλεση της θείας λειτουργίας, το λεγόμενο Σαρανταλείτουργο.

Το Σαρανταλείτουργο είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Είναι μοναδική ευκαιρία για βίωση της μυστηριακής και λατρευτικής ζωής, έτσι όπως μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν την ευλογία να βιώνουν.

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος Τονίζει Χαρακτηρίστηκα : «Σπουδάζετε πυκνότερον συνέρχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν θεοῦ καὶ εἰς δόξαν. Ὅταν γὰρ πυκνῶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθε, καθαιροῦνται οἱ δυνάμεις τοῦ σατανᾶ καὶ λύεται ὁ ὄλεθρος αὐτοῦ».

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Νοεμβρίου 2012 - Κυριακή Θ´ Λουκά

(Λουκ. ιβ´ 16-21) 
Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ᾿Ανθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; Καὶ εἶπε·Τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ῎Αφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· ῾Ο ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.

Ο Απόστολος της Κυριακής 18 Νοεμβρίου 2012 - ΚΔ´ Επιστολή

(᾿Εφεσ. β´ 14-22)
Αδελφοί, Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ· καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰνκαὶ τοῖς ἐγγύς, ὅτι δι᾿ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. ῎Αρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ· ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι.

Ἀπόδοση σε απλή γλώσσαΑδελφοί, ὁ Χριστὸς πραγματικὰ εἶναι γιὰ μᾶς ἡ εἰρήνη.

ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ

 Επιμέλεια: Κυριάκος ΔιαμαντόπουλοςΜε τα μάτια της ψυχής μας, ας κοιτάξουμε ψηλά στον ουρανό και ας ακολουθήσουμε το αστέρι των σοφών μάγων, σε ένα ταξίδι προς τη Βηθλεέμ.
Η εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τα Χριστούγεννα, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ημέρες της χριστιανοσύνης. Ανήκει σις Δεσποτικές εορτές, δηλ. αναφέρεται σε γεγονός της ζωής του Δεσπότη Χριστού. Μαζί με το Πάσχα είναι οι κορυφαίες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την ημέρα αυτή εορτάζουμε την ενανθρώπηση του Θεού Λόγου, την κάθοδο του δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος στον κόσμο. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνει  ο άνθρωπος θεός κατά χάριν. Ο Θεός έρχεται από τον ουρανό στη γη, για να ανέβει ο άνθρωπος από τη γη στον ουρανό. Ο Χριστός ήλθε ανάμεσά μας για να σώσει το ανθρώπινο γένος, να στήσει και πάλι τις γκρεμισμένες γέφυρες επικοινωνίας με τον Θεό, να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην αληθινή του δόξα, να φανερώσει στους ανθρώπους το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός ταπεινώθηκε βαθειά για να μας ανυψώσει, γενήθηκε στο χρόνο για να υπερβούμε εμείς το χρόνο, έλαβε την ανθρώπινη φύση για να τη θεώσει. Γι’ αυτό γιορτάζουμε, χαιρόμεθα και πανηγυρίζουμε.

Στην ουρά, στο ταμείο του Super Market

Γράφει ο αρίσταρχος
Αράδιαζε με σιγουριά πάνω στην μεταφορική ταινία τα ψώνια που είχε μαζέψει στο καροτσάκι. Ατέλειωτα τα εφόδια, γέμισε η ταινία. Γεμάτο και το καρότσι. Έριξε μια ματιά στην κυρία που ήταν μετά από αυτήν. Κρατούσε στα χέρια της ένα γάλα κι ένα γιαουρτάκι. Χαμογέλασε και της είπε ευγενικά. “Παρακαλώ περάστε, έχετε μόνο δύο πράγματα”. Εκείνη αρνήθηκε
μ’ ένα ξερό “όχι, ευχαριστώ” και βάλθηκε να κοιτά τα ξένα ψώνια με αυστηρό ύφος.

Τα μάτια της χτενίζαν ένα προς ένα όλα τα προϊόντα. Το σκελετωμένο της πρόσωπο σκαμμένο απ’ τα χρόνια γινόταν ακόμη πιο άγριο από το συνοφρύωμα για την ξένη αφθονία. Φορούσε ένα φουστάνι φτηνιάρικο αγορασμένο μάλλον από λαϊκή και τα μαλλιά της ψαρά, άβαφα την έκαναν να φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική της ηλικία.

η εις Διάκονον χειροτονία του Αμβροσίου μοναχού

η εις Διάκονον χειροτονία του Αμβροσίου μοναχού  στον κατάμεστο ΙΝ του Αγ. Νικολάου


Σήμερα πραγματοποιήθηκε εις Διάκονον χειροτονία του συμπατριώτη μας νέου μοναχού Αμβροσίου στον κατάμεστο από κόσμο Μητροπολιτικό Ι.Ναό του Αγ. Νικολάου (τόσος κόσμος μόνο στη γιορτή του βλέπει κανείς), παρουσία του Δημάρχου και εκπροσώπων των τοπικών αρχών.Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι ομιλίες πριν την χειροτονία από τον γενικό Αρχιερατικό π. Ιωάννη Διακοπαναγιώτη ο οποίος είχε μαζί του από μικρό παιδί το νέο Διάκονο στην Αγ. Παρασκευή.
Όπου όπως τόνισε κατασυγκινημένος και με τρεμάμενη φωνή ο ίδιος ο νέος Διάκονος πήρε τη φλόγα και την μεγάλη αγάπη του για την εκκλησία κάνοντας μνεία στον μακαριστό π. Γεώργιο Σαρρή που τον παρότρυνε να ακολουθήσει την ιδιαίτερη κλίση του.
Με δάκρυα στα μάτια και πατρική αγάπη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναθαναήλ είπε απευθυνόμενος προς το νέο Διάκονο πως “η τοπική εκκλησία στηρίζει πολλά επάνω στους ώμους σου...” Και του εξήγησε ότι φέρει πλέον το όνομα ενός μεγάλου Αγίου της εκκλησίας μας του Αγ. Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων, όπως και του Γέροντα Αμβροσίου του Αγιορείτη, μιας Οσιακής μορφής (πνευματικού πατέρα του Μητροπολίτη Καρπάθου Κάσου, Αμβροσίου)

 

 H κουρά του νέου μοναχού Αμβροσίου στον Εσπερινό του Αγ. Μηνά στη Βορίνα 


Και το όνομα αυτού Αμβρόσιος...
του νέου μοναχού συμπατριώτη μας κατά κόσμο Ηρακλή Καμπούρογλου που ο Σεβασμιώτατος του έδωσε  το όνομα (μοναχού) Αμβρόσιος.
Η συγκίνηση ήταν διάχυτη καθ'ολη τη διάρκεια της κουράς (όχι μόνο για τους γονείς, τον αδελφό, την αδελφή και τους συγγενείς του νέου μοναχού, αλλά για όλους τους προσκυνητές που κατέκλυσαν μέσα και έξω τους χώρους του Ι. Ησυχαστηρίου του Αγ. Μηνά, παραμονή της εορτής του)
Ιδιαίτερα δε κατά την ομιλία του Σεβασμιωτάτου ο οποίος ξεκίνησε λέγοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι άλλοι δύο παριστάμενοι μοναχοί κληρικοί ο π. Χρυσόστομος και ο π. Νεκτάριος δεν είχαν την τύχη να γίνει η κουρά τους στην ιδιαίτερη τους πατρίδα κοντά στους δικούς τους αλλά μακριά. Αλλά και στο νησί μας όπως τόνισε είχε πάρα πολλά χρόνια να πραγματοποιηθεί τέτοια τελετή. Δεν παρέλειψε δε να ευχαριστήσει για άλλη μια φορά τον π. Γεώργιο Παπαθωμά που συνεχίζει το έργο της ανέγερσης κελιών ώστε με το νέο μοναχό να ξεκινήσει η δημιουργία μοναστικής ζωής στην περιοχή.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο νέο μοναχό ο οποίος του ζήτησε πριν από περίπου 3 χρόνια να λάβει το σχήμα αλλά ο Σεβασμιώτατος τον προέτρεψε πρώτα να τελειώσει τις σπουδές του κι έτσι πήρε πολύ γρήγορα το Πανεπιστημιακό του πτυχίο και αφού ολοκλήρωσε μόλις την στρατιωτική του θητεία εκάρη μοναχός όπως ήταν ο διακαής του πόθος.
Αύριο αμέσως κατά τη διάρκεια της Αρχιερατικής Θ. Λειτουργίας στον ΙΝ Αγ. Νικολάου Κω θα γίνει και η εις Διάκονον χειροτονία του