2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Πρόσεξε μην διώξεις από κοντά σου τον άγγελο σου!!!

Την ώρα πού μπήκα στο δωμάτιο του, ήταν εκεί οι γιατροί, πού έκαναν την καθημερινή επίσκεψη τους στους θαλάμους των ασθενών. Κατά σύμπτωση οί γιατροί εκείνοι ήταν πρώην φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο.


Έτσι, μόλις με είδαν, ήρθαν κοντά μου… καί με ενημέρωσαν για την κατάσταση της υγείας του Γέροντα. Όταν τελείωσαν κι έφυγαν οί γιατροί, πήγα καί κάθησα δίπλα στο Γέροντα Ιάκωβο, ό οποίος, μόλις με είδε, μου είπε το εξής, το όποιο μ’ εκανε πραγματικά ν’ άνατριχιάσω,γιατί ήταν κάτι που δεν είχα σκεφτεί ποτέ.

– Δεν σε ξέρω. Πρώτη φορά σε βλέπω. Άλλα βλέπω ότι πίσω σου στέκεται ό άγγελος σου.

Με συγκλόνισε κυριολεκτικά αυτό πού μου είπε. Δεν το λέω για υπερηφάνεια, Καί πρόσθεσε:

– Όλοι οι άνθρωποι έχουν άγγελο. Άλλα τον δικό σου τον είδα. Πρόσεξε να μη τον διώξεις από κοντά σου. Ανατριχιάζω ολόκληρος κάθε φορά, πού το σκέφτομαι, το ίδιο όπως την ώρα εκείνη. Κι ολοκλήρωσε ό Γέρων Ιάκωβος:

Ποιοι άγιοι μας βοηθούν και σε ποια πάθηση


Πολλά τα βάσανα και οι αρρώστιες στην εποχή μας,
αλλά οι Άγιοι μας είναι πάντα βοηθοί και παραστάτες.
Πολλοί είναι οι Άγιοι που έλαβαν από το Θεό διάφορα ιδιαίτερα χαρίσματα και οι οποίοι με την ειλικρινή προσευχή των πιστών σπεύδουν προς βοήθεια τους στις ανάλογες περιστάσεις. Ας δούμε μερικούς από αυτούς, όπως καταγράφονται σε σχετικό φυλλάδιο από το Άγιο Όρος :

Ο Άγιος Κυπριανός, η Αγία Ιουστίνη η Παρθένος και η Αγία Θωμαΐς βοηθούν στην καταπολέμηση των σαρκικών πειρασμών, όλων των ειδών της μαγείας, στη λύση (διάλυση) αυτών και εν γένει μάχονται κατά ακάθαρτων πνευμάτων.

Ο Άγιος Ανδρόνικος και η Αγία Αθανασία βοηθούν τα ανδρόγυνα που θέλουν να έχουν μια ανώτερη πνευματική διαβίωση.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Ιουνίου 2015 - Δ´ Ματθαίου


Σᾶς βεβαιώνω πὼς τόση πίστη οὔτε ἀνάμεσα
στοὺς ᾿Ισραηλίτες δὲν βρῆκα.

(Μτθ. Η´ 5-13)

Εῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσελθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ᾿Εγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.

Ο Απόστολος της Κυριακής 28 Ιουνίου 2015 - Δ´ ΜατθαίουΚαρπὸς τῆς καινούριας ζωῆς σας εἶναι ἡ ἁγιοσύνη,
καὶ τὸ τέλος τῆς πορείας σας εἶναι ἡ αἰώνια ζωή.

(῾Ρωμ. στ´ 18-23)

Αδελφοί, ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. ᾿Ανθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ῞Ωσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν.

Άγιε Νικήτα πρέσβευε υπέρ υμών

Τὴν Παρασκευὴ 19 Ἰουνίου ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κώου καὶ Νισύρου ὑπεδέχθη τὴν Τιμίαν Κάραν τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου.Άγιε Νικήτα πρέσβευε υπέρ υμών


Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Ιουνίου 2015 - Γ´ ΜατθαίουΤὸ λυχνάρι τοῦ σώματοςεἶναι τὰ μάτια.
῍Αν λοιπὸν τὰ μάτια σου εἶναι γερά,
ὅλο τὸ σῶμα σουθὰ εἶναι στὸ φῶς.
῍Αν ὅμως τὰ μάτια σουεἶναι χαλασμένα,
ὅλο τὸ σῶμα σουθὰ εἶναι στὸ σκοτάδι.

(Μτθ. στ´ 22-33)

Εἶπεν ὁ Κύριος· ῾Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τὶ φάγητε καὶ τὶ πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τὶ ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; ᾿Εμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; Μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

Ο Απόστολος της Κυριακής 21 Ιουνίου 2015 - Γ´ ΜατθαίουἈφοῦ ὁ Θεὸς μᾶς ἀπάλλαξεἀπὸ τὴν καταδίκη,
μὲ τὴ μεσολάβησητοῦ σταυρικοῦ θανάτου
τοῦ Χριστοῦ,πολὺ περισσότερο ὁ ἴδιος
θὰ μᾶς σώσεικι ἀπὸ τὴ μέλλουσα ὀργή.

(῾Ρωμ. ε´ 1-10)

Αδελφοί, δικαιωθέντες ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος ῾Αγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. ῎Ετι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε. Μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν. Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε. Πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι᾿ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. Εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ·

Το πρόγραμμα υποδοχής και προσκυνήσεως του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικήτα του Νισύριου

Το πρόγραμμα υποδοχής και προσκυνήσεως του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικήτα του Νισύριου

Το πρόγραμμα υποδοχής και προσκυνήσεως του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικήτα του Νισύριου

Παραθέτουμε τό πρόγραμμα ὑποδοχῆς καί προσκυνήσεως τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου Ἁγίου Νικήτα Νισυρίου:
1. Παρασκευή 19 Ἰουνίου
Ὑποδοχή καί προσκύνησις Ἱεροῦ Λειψάνου εἰς τόνἹερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου ΚῶὭρα 10:30 π.μ. 
Ἑσπερινός – Παράκλησις – Προσκύνησις. Ὥρα 6:00 μ.μ. 
2. Σάββατον 20 Ἰουνίου
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία – Προσκύνησις Ἱεροῦ Λειψάνου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νεκταρίου Κῶ. Ὥρα 7.00 π.μ. 
3. Σάββατον 20 Ἰουνίου
Ἀναχώρησις διά Νίσυρον ἀπό Καρδάμαινα Ὥρα 5.00 μ.μ. 
Ἄφιξις εἰς Νίσυρον Ὥρα 6.30 μ.μ. 
Ὑποδοχή καί Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ' Ἀρχιερατικῆς Χοροστασίας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν. Λιτάνευσις Ἱερᾶς Εἰκόνος. Ὥρα 7.00 μ.μ. 
Ἀναχώρησις προσκυνητῶν διά Καρδάμαινα. Ὥρα 10.00 μ.μ. 
4. Κυριακή 21 Ἰουνίου
Ὄρθρος – Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία εἰς Ἱερόν Μητροπιλιτικόν Ναόν Παναγίας Ποταμητίσσης. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, τελετή ἐγκαινίων Οἰκογενειακῆς οἰκίας Ἁγίου Νεομάρτυρος Νικήτα. Ὥρα 7.00 π.μ. 
5. Δευτέρα 22 Ἰουνίου
Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία – Προσκύνησις εἰς Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Κεφάλου. Ὥρα 07.00 π.μ. 
6. Δευτέρα 22 Ἰουνίου
Παράκλησις – Προσκύνησις εἰς τό Ἱερόν Μητροπολιτικόν Παρεκκλήσιον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ὥρα 6.00 μ.μ. 
7. Τρίτη 23 Ἰουνίου
Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία - Προσκύνησις εἰς τό Ἱερόν Βαπτιστήριον Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς Λινοπότι. Ὥρα 7.00 π.μ. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἀναχώρησις τοῦ Ἁγίου Λειψάνου δι' Ἅγιον Ὄρος.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι ὅσοι ἐκ τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν ἐπιθυμοῦν νά ταξιδεύσουν εἰς Νίσυρον τό Σάββατον 20ήν Ἰουνίου, Παραμονήν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου, διά νά παρακολουθήσουν τόν Μέγα Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν, δύνανται νά ταξιδεύσουν μέ δωρεάν εἰσιτήριον μετ' ἐπιστροφῆς, μέ τά πλοῖα «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ» καί «ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ», τά ὁποῖα θά ἀναχωρήσουν ἀπό τήν Καρδάμαινα διά Νίσυρον περί ὥραν 5.00΄ἀπογευματινήν καί ἐπιστροφή ἀπό Νίσυρον διά Καρδάμαινα περί ὥραν 10.00΄ νυκτερινήν τῆς ἰδίας ἡμέρας.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς ΜηΚοινωνι

Που είναι αφιερωμένη η κάθε ημέρα της εβδομάδας;

Αλήθεια πόσοι από εσάς γνωρίζεται που είναι αφιερωμένη η κάθε ημέρα της εβδομάδας;

Η Κυριακή είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου - Παναγία Τριάς ο Θεός ελέησον ημάς.


Η Δευτέρα είναι αφιερωμένη στους Αγίους Ταξιάρχες - Άγιοι Αρχάγγελοι, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

Η Τρίτη είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή - Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών.

Η Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην Σταύρωση του Κυρίου και στην Υπεραγία Θεοτόκο
- Σταυρέ του Χριστού, σώσον με τη δυνάμει σου και Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Η Πέμπτη είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αποστόλους και τον Άγιο Νικόλαο - Άγιοι Απόστολοι, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και Άγιε Νικόλαε, πρέσβευε υπέρ ημών.

Η Παρασκευή είναι αφιερωμένη στην Σταύρωση του Κυρίου - Σταυρέ του Χριστού, σώσον με τη δυνάμει σου.

Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στους Αγίους Πάντες - Άγιοι Πάντες, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.