2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

28η Οκτωβρίου 1940 Μέρος 2ον (video)

28η Οκτωβρίου 1940 Μέρος 2ον (video)28η Οκτωβρίου 1940 Μέρος 1ον (video)

28η Οκτωβρίου 1940 Μέρος 1ον (video)Σκίτσα και αφίσες του ᾽40

Σκίτσα και αφίσες του ᾽40Βίντεο του Ελληνο-ιταλικού πολέμου του 1940 (video)

1940 Άγνωστε πτυχές του ᾽40 (video)

1940 Άγνωστε πτυχές του ᾽40 (video)

Η "Πορεία προς το μέτωπο" από το Άξιον Εστί του μεγάλου Οδυσσέα Ελύτη.Απαγέλλει ο Μάνος Κατράκης (video)

Σκηνή από την ταινία "ΟΧΙ" 'μάχη στα βουνά της Πίνδου' (video)

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Οκτωβρίου 2012 - Κυριακή Ζ´ Λουκά

Κατά Λουκάν (η΄ 41–56)
Τῷ καιρῷ εκείνω, ἦλθεν προς τον Ιησούν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε· καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν.
Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοισυνέπνιγον αὐτόν. Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ρύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾿ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ρύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι, καὶ λέγεις τίς ὁ ἁψάμενός μου; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· ἥψατό μου τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ᾿ ἐμοῦ. Ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι᾿ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· θάρσει, θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εἰς εἰρήνην.

Ο Απόστολος της Κυριακής 28 Οκτωβρίου 2012 - Αγίας Σκέπης

(Ἑβρ. θ΄ 1-7)
Αδελφοί, εἶχεν ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε Ἅγιον κοσμικόν. Σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια. Μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων, χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης, ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ μέρος. Τούτων δὲ οὕτω κατεσκευασμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων.

«ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ: Εθνάρχης του Ελληνισμού»

Γράφει ο κ. ΣΤΑΘΗΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας
Ο τίτλος φαίνεται ευρύτερος του πραγματικού. Διότι ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, συνήθως είναι γνωστός ως Ιεράρχης και Εθνάρχης των Ποντίων, όχι όλων των Ελλήνων. Με την παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσω να δείξω και να τεκμηριώσω τη λαμπρή ιεραρχική και εθναρχική του δραστηριότητα (αυτά τα δύο δεν ξεχωρίζουν) πολύ πέραν των ορίων του Πόντου και της κυρίως Ελλάδος, σε χρονικό διάστημα που ξεπερνά το μισό αιώνα.

Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς την εκκλησιαστική από την εθνική δραστηριότητα ενός Ιεράρχη. Στην περίπτωση όμως του Χρύσανθου θα λέγαμε άνετα ότι οι δύο ιδιότητες λειτουργούν ως παράλληλες και παραπληρωματικές εκλάμψεις μιας χαρισματικής και ταλαντούχου προσωπικότητας, κατά τρόπο που η εθνική εξαγιάζεται δια της εκκλησιαστικής, ενώ η εκκλησιαστική ενεργοποιείται δια της εθνικής.

Η εθνική δράση των Αρχιεπισκόπων Αθηνών Χρυσάνθου και Δαμασκηνού κατά την Γερμανική κατοχή (1940-1944) Η εθνική δράση των Αρχιεπισκόπων Αθηνών Χρυσάνθου και Δαμασκηνού κατά την Γερμανική κατοχή (1940-1944)

Η εθνική δράση των Αρχιεπισκόπων Αθηνών Χρυσάνθου και Δαμασκηνού κατά την Γερμανική κατοχή (1940-1944)

Με την κατάρρευση του μετώπου, επακολούθησε η ξενική κατοχή και η αντίσταση συνάμα του περήφανου λαού μας. Τότε ακούστηκε και το άλλο όχι, το οποίο διεκήρυξε επισήμως ο Κομοτηναίος αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος Φιλιππίδης (1938-1941), ο από Τραπεζούντος, ο οποίος ευθαρσώς αρνήθηκε να συμμετάσχει στην συμβολική παράδοση της πόλεως των Αθηνών και εδήλωσε με παρρησία ότι: «Ο αρχηγός της Εκκλησίας δεν παραδίδει την πρωτεύουσα της πατρίδας του εις ουδένα ξένον. Ο αρχηγός της Εκκλησίας ένα καθήκον έχει: να φροντίσει διά την απελευθέρωσιν αυτής».

Όταν επίσης εζητήθη από τον ίδιο να ορκίσει την πρώτη κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου, ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος και πάλι αρνήθηκε, λέγοντας ότι: «Ο αρχηγός της Εκκλησίας δεν δύναται να ορκίσει κυβέρνηση σχηματιζόμενη υπό την διοίκηση του εχθρού της πατρίδος».

Το Ξυπόλητο Τάγμα - η ταινία (video)

Το Ξυπόλητο Τάγμα - η ταινία (video)Το Ξυπόλητο τάγμα είναι η αληθινή ιστορία 160 παιδιών, που η δράση τους πήρε διαστάσεις μύθου όταν διώχτηκαν από τα ορφανοτροφεία της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί κατακτητές στα χρόνια της κατοχής του Bʼ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα παιδιά μεταβάλλονται σʼ ένα είδος καλόκαρδης ηρωικής συμμορίας, που κλέβει από τους Γερμανούς και τους μαυραγορίτες για να συντηρεί τα μέλη της κι όσους μπορεί από τον κόσμο γύρω της.
Eπίσης, πέρα από την αρωγή που παρείχαν στο κόσμο, κατάφερναν με την εξυπνάδα και το κουράγιο τους να βοηθούν την Αντίσταση, βρίσκοντας τρόπους να φυγαδεύουν στη Μέση Ανατολή Έλληνες, Αμερικάνους και Εγγλέζους αξιωματικούς, με σκοπό να ενωθούν με τους εκεί συμμαχικούς στρατούς.

Άγιος Νέστορας

Αυτό το ιστολόγιο
Με σύνδεση από εδώ
Ο ιστός
Αυτό το ιστολόγιο
 
 
 
 
Με σύνδεση από εδώ
 
 
 
Ο ιστός
 
 
 

Απολυτίκια

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Άγιος Νέστορας
Άγιος Νέστορας
Εορτάζει στις 27 Οκτωβρίου.

"Ἀθλήσας καλῶς, ἀθάνατον τὴν εὔκλειαν, κεκλήρωσαι νῦν· καὶ στρατιώτης ἄριστος, τοῦ Δεσπότου γέγονας, ταῖς εὐχαῖς Δημητρίου τοῦ Μάρτυρος. Σὺν αὐτῷ οὖν Νέστορ σοφέ, πρεσβεύων μὴ παύσῃ ὑπὲρ πάντων ἡμῶν."


Ο Νέστορας ήταν πολύ νέος στην ηλικία, ωραίος στην όψη και γνώριμος του Αγίου και ενδόξου Δημητρίου.

Ο Νέστορας, λοιπόν, βλέποντας ότι ο αυτοκράτωρ Διοκλητιανός χαιρόταν για τις νίκες κάποιου σωματώδους βαρβάρου, ονομαζόμενου Λυαίου, μίσησε την υπερηφάνεια του. Βλέποντας όμως και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου, πήρε θάρρος. Πήγε λοιπόν στη φυλακή, όπου ήταν κλεισμένος ο Μεγαλομάρτυρας, και έπεσε στα πόδια του. Δούλε του Θεού Δημήτριε, είπε, εγώ είμαι πρόθυμος να μονομαχήσω με το Λυαίο, γι' αυτό προσευχήσου για μένα στο όνομα του Χριστού. Ο Άγιος, αφού τον σφράγισε με το σημείο του τιμίου Σταυρού, του είπε ότι και το Λυαίο θα νικήσει και για το Χριστό θα μαρτυρήσει. Τότε, λοιπόν, ο Νέστορας μπήκε στο στάδιο χωρίς φόβο και ανεφώνησε: «Θεὲ τοῦ Δημητρίου, βοήθει μοί». Και αφού πολέμησε με το Λυαίο, του κατάφερε δυνατό χτύπημα με το μαχαίρι του στην καρδιά και τον θανάτωσε.

Εξοργισμένος τότε ο Διοκλητιανός, διέταξε και σκότωσαν με λόγχη το Νέστορα, αλλά και το Δημήτριο. Έτσι, μ' αυτή του την ενέργεια ο Νέστορας δίδαξε ότι σε κάθε ανθρώπινη πρόκληση πρέπει να αναφωνούμε: «Κύριος ἐμοὶ βοηθός, καὶ οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος;» (Ψαλμός νε' 5). Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δε θα φοβηθώ. Τι θα μου κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος;


Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης

Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης
Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης
Εορτάζει στις 26 Οκτωβρίου

"Μέγαν εὕρατο ἐv τοῖς κιvδύvοις, σὲ ὑπέρμαχοv, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύvας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος."

Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε περί το 280 - 284 μ.Χ. και μαρτύρησε επί των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού το 303 μ.Χ. ή το 305 μ.Χ. ή (το πιο πιθανό) το 306 μ.Χ.

Ο Δημήτριος ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα ανελίχθηκε στις βαθμίδες του Ρωμαϊκού στρατού με αποτέλεσμα σε ηλικία 22 ετών να φέρει το βαθμό του χιλιάρχου. Ως αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού κάτω από τη διοίκηση του Τετράρχη (και έπειτα αυτοκράτορα) Γαλερίου Μαξιμιανού, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός, έγινε χριστιανός και φυλακίστηκε στην Θεσσαλονίκη το 303 μ.Χ., διότι αγνόησε το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού «περί αρνήσεως του χριστιανισμού». Μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε ιδρύσει κύκλο νέων προς μελέτη της Αγίας Γραφής.

Στη φυλακή ήταν και ένας νεαρός χριστιανός ο Νέστορας, ο οποίος θα αντιμετώπιζε σε μονομαχία τον φοβερό μονομάχο της εποχής Λυαίο. Ο νεαρός χριστιανός πριν τη μονομαχία επισκέφθηκε τον Δημήτριο και ζήτησε τη βοήθειά του. Ο Άγιος Δημήτριος του έδωσε την ευχή του και το αποτέλεσμα ήταν ο Νέστορας να νικήσει το Λυαίο και να προκαλέσει την οργή του αυτοκράτορα. Διατάχθηκε τότε να θανατωθούν και οι δύο, Νέστορας και Δημήτριος. 

Οι συγγραφείς εγκωμίων του Αγίου Δημητρίου, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Γρηγόριος ο Παλαμάς και Δημήτριος Χρυσολωράς, αναφέρουν ότι το σώμα του Αγίου ετάφη στον τόπο του μαρτυρίου, ο δε τάφος μετεβλήθη σε βαθύ φρέαρ που ανέβλυζε μύρο, εξ ου και η προσωνυμία του Μυροβλήτου.

Στις βυζαντινές εικόνες αλλά και στη σύγχρονη αγιογραφία ο Άγιος Δημήτριος παρουσιάζεται αρκετές φορές ως καβαλάρης με κόκκινο άλογο να πατά τον άπιστο Λυαίο.

Σήμερα ο Άγιος Δημήτριος τιμάται ως πολιούχος Άγιος της Θεσσαλονίκης.

Ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου είναι και το εξής. Το 1823 μ.Χ. οι Τούρκοι που ήταν αμπαρωμένοι στην Ακρόπολη της Αθήνας ετοίμαζαν τα πυρομαχικά τους για να χτυπήσουν με τα κανόνια τους, τους Έλληνες που βρισκόντουσαν στον ναό του Αγίου Δημητρίου, μα ο Άγιος Δημήτριος έκανε το θαύμα του για να σωθούν οι Χριστιανοί και η πυρίτιδα έσκασε στα χέρια των Τούρκων καταστρέφοντας και τμήμα του μνημείου του Παρθενώνα. Για να θυμούνται αυτό το θαύμα, ο ναός λέγεται από τότε Άγιος Δημήτριος Λουμπαρδιάρης, από την λουμπάρδα δηλαδή το κανόνι των Τούρκων που καταστράφηκε.


ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΤΟ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ

15 Αποκλειστικά για το Aγιορείτικο Βήμα - Γιώτα Παμπάλου
Μετρούμε ήδη δέκα μέρες από τότε  που οι Θεσσαλονικείς υποδέχθηκαν με μεγάλες τιμές και ευλάβεια το «Άξιον Εστί» την θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου από τον Ιερό Ναό του Πρωτάτου  στις Καρυές  του Αγίου Όρους ,στον Ιερό Ναό του Πολιούχου της πόλης Άγιο Δημήτριο.

Πλήθος πιστών από την Θεσσαλονίκη, όπως και από άλλες πόλεις της Ελλάδας , μα και του Εξωτερικού καθημερινώς από τις πρώτες πρωινές ώρες έρχονται να προσκυνήσουν στην χάρη Της εώς αργά το βράδυ.

Σειρά χιλιάδων ανθρώπων ηλικιωμένων,νέων ,παιδιών με υπομονή όρθιοι ώρες πολλές βήμα-βήμα ,σιγά -σιγά έρχονται να να ασπαστούν το «Άξιον Εστί» για να παρακαλέσουν ,να ευχαριστήσουν ,να αναζητήσουν βοήθεια στο πρόσωπο της Παναγίας μας , μέσα από την Άγια και Θαυματουργή Εικόνα της.

    Μίλησε αποκλειστικά στο «Αγιορείτικο Βήμα» ο π.Δαυίδ που  ως φύλακας στέκει στο πλάι της ατελείωτες ώρες προσκυνήματος των πιστών Χριστιανών.

Είκοσι απορίες που δεν έχουν ακόμα λυθεί. (!!)

Είκοσι απορίες που δεν έχουν ακόμα λυθεί. (!!)

1. Τα περδίκια δεν αρρωσταίνουν ποτέ;
2. Πού είναι ο Βρόντος;
3. Γιατί λέγονται πολυ-θρόνες, αφού κάθεται μόνο ένας;
4. Γιατί λέμε «κοιμάται σαν μωρό», όταν τα μωρά ξυπνούν κάθε δύο ώρες;
5. Τα αμπελοφάσουλα παράγουν κρασί ή φασολάδα;
6. Τι σημαίνει κάθομαι όρθιος;
7. Τι μέγεθος πρέπει να αποκτήσει το σαγανάκι για να πάψει να αναφέρεται με υποκοριστικό;
8. Για ποιο λόγο σιδερώνουν τις πυτζάμες;
9. Πώς λέγεται η φέτα πριν κοπεί;
10. Πόσο καλή φρούρηση έχουν πια αυτά τα πράσα και τους πιάνουν όλους εκεί;
11. Πώς λύνει το πρόβλημα με τα οδοντικά σύμφωνα όποιος μιλάει έξω από τα δόντια;
12. Γιατί το λένε λευκό κρασί, αφού είναι κίτρινο;
13. Υπάρχει επιστημονική εξήγηση γιατί το παρδαλό κατσίκι έχει μεγαλύτερη αίσθηση του χιούμορ από τα υπόλοιπα μονόχρωμα;
14. Υπάρχει λογική απάντηση στην ερώτηση «Γύρισες»;
15. Πόσοι κούκοι φέρνουν την άνοιξη;
16. Γιατί όταν οι τράπεζες στέλνουν τελευταία ειδοποίηση για μια δόση, στη συνέχεια αθετούν την υπόσχεσή τους και ασχολούνται ξανά μαζί μας;
17. Tο @ σε τι ακριβώς μοιάζει με το παπάκι;
18. Από τι υλικό είναι φτιαγμένο το πελεκούδι και καίγεται συνέχεια;
19. Αυτός που έγραψε τον στίχο «Σαν την παπαρούνα μοιάζεις, όλο χρώματα αλλάζεις» τι ακριβώς είχε πάρει;
20. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει τμήμα αισθητικής προσώπου στο ΙΕΚ «ΑΚΜΗ»;

Ο Πατριάρχης έφθασε στην Βόρειο Ελλάδα - Μέγας Εσπερινός στο Ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου στο Ακριτοχώρι

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Βόρειον Ἑλλάδα (20.10.2012) Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησε δι’ ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους εἰς Θεσσαλονίκην, ἔνθεν θά μεταβῇ, κατόπιν προσκλήσεως τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου καί Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου, εἰς τάς ποιμαινομένας ὑπ’ αὐτῶν Ἱ. Μητροπόλεις, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου Καθολικοῦ τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου καί τῆς 100ετηρίδος τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης.
Τόν Παναγιώτατον συνοδεύουν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος, οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος - Φωτογράφος, Πέτρος Μπαζγκάρλο, Γραμματεύς τῶν Πατριαρχείων, καί Ἰωάννης Γιλμάζ ἐκ μέρους τῶν νέων τῆς Πόλεως, καί ἡ Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, μέλος τῆς ΡΚαθολικῆς Κινήσεως τῶν Focolari.
Τόν Πατριάρχην προέπεμψεν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ἐνῷ, σύν Θεῷ, Οὗτος θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 27ης τ.μ.
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Η Διορθόδοξη συνάντηση στην Κω
Υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και με την οργανωτική ευθύνη της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου, πραγματοποιήθηκε η Διορθόδοξη Συνάντηση από 12 έως 17 Οκτωβρίου  στην Κω  Η συνάντηση αυτή των Ορθόδοξων Εκκλησιών αφορούσε την προετοιμασία για την 10η Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) που θα γίνει στο Πουσάντ της Ν. Κορέας.
Στη συνάντηση αυτή, συμμετείχαν εκπρόσωποι των Ορθόδοξων Πατριαρχείων και των Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, με κεντρικό θέμα «Θεέ της ζωής, οδήγησέ μας στην δικαιοσύνη και στην ειρήνη».

Εκοιμήθη ο πατήρ Γιώργης Σαρρής


 
Εκοιμήθη  στις 12 Οκτωβρίου στο Νοσοκομείο Κω, όπου είχε διακομισθεί ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού θρόνου π. Γεώργιος Σαρρής, σε ηλικία 86 ετών.
Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Αντιμάχεια το 1926 και εχειροτονήθη Διάκος (στον Ιερό Ναό της Παναγίας στην Kαρδάμαινα) και στη συνέχεια Ιερέας το 1951.
Από τότε υπηρέτησε ως Ιερέας στις ενορίες Πυλίου, Αγ. Παύλου Κω, Αγ. Παρασκευής και Αγ. Αθανασίου Πλατανίου.
(Στην ενορία Αγ. Παρασκευής παρέμεινε ως Ιερατικός Προϊστάμενος 26 χρόνια).
Το 1981 (ανήμερα του Αγ. Γεωργίου, στον Πατριαρχικό Ναό έλαβε τιμής ένεκεν από τον Μακαριστό Πατριάρχη Δημήτριο το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου).
Ο παπά Γιώργης -όπως τον αποκαλούσαν οι περισσότεροι- ήταν λεβέντης και αγαπητός Ιερέας, ο οποίος χήρεψε αρκετά νέος και ανέθρεψε τέσσερα παιδιά (την Άρτεμη, τον Κώστα τον Μπάμπη και τον Αντώνη) που είναι επίσης γνωστά για την προσφορά τους στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο

Ο Θεός υπάρχει

Ο Θεός υπάρχει (video)

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Οκτωβρίου 2012 - Κυριακή ΣΤ´ Λουκά

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Οκτωβρίου 2012 - Κυριακή ΣΤ´ Λουκά

(Λουκ. η΄ 27-39)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν. Ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς.Παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους.

Ο Απόστολος της Κυριακής 21 Οκτωβρίου 2012 - Κ´ Επιστολή

Ο Απόστολος της Κυριακής 21 Οκτωβρίου 2012 - Κ´ Επιστολή

(Γαλ. α´ 11-19)
Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. ῞Οσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. ᾿Εμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. ᾿Εν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. ῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΘΑΥΜΑΤΑ

Ξύπνησε από το κώμα κατά την αφαίρεση των οργάνων της

Θύμα αυτοκινητιστικού ατυχήματος έπεσε η 19χρονη Καρίνα στη Δανία, με αποτέλεσμα να πέσει σε κώμα και σύμφωνα με τους γιατρούς ήταν απίθανο να συνέλθει.

Η 19χρονη νοσηλευόταν σε κατάσταση κώματος στο νοσοκομείο Aarhus στη Δανία και οι γιατροί θεωρούσαν τόσο απίθανο το έφηβο κορίτσι να συνέλθει με αποτέλεσμα να πείσουν την οικογένειά της να σταματήσει η θεραπέια και να δωρίσουν τα όργανά της.
Την ώρα που γιατροί προετοιμάζονταν για να της αφαιρέσουν τα όργανα έκπληκτοι οι υπάλληλοι του νοσοκομείου τους ενημλερωσαν πως το κορίτσι άνοιξε τα μάτια του και κούνησε τα πόδια της. Η Καρίνα, ζωντανή απόδειξη ότι συμβαίνουν θαύματα αυτήν την περίοδο αναρώνει σ ένα ειδικό κέντρο αποκατάστασης και μάλιστα μπορεί και περπατάει, μιλάει και ιππεύει και το αγαπημένο της άλογο!
Οι γονείς του κοριτσιού που στάθηκε την τελευταία στιγμή τυχερή και έζησε, αποφάσισαν να μηνύσουν τους γιατρούς του νοσοκομείου και μάλιστα καταγγέλουν πως κάτι ύποπτο βρίσκεται πίσω από την απόφασή τους να δωρίσουν τα όργανα της κόρης τους. Σύμφωνα με τους ίδιους, το παιδί τους νοσηλευόταν μόλις 3 ημέρες και οι γιατροί βιάστηκαν να τους πείσουν πως δε θα ζήσει και έτσι η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια.
newsbomb.gr

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΗΛ ΚΑΙ Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΗΛ ΚΑΙ Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ


Μία από τις πλέον αθόρυβες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο προφήτης Ιωήλ (η μνήμη του στις 19 Οκτωβρίου). Πολύ λίγες πληροφορίες έχουμε για το έργο και το βίο του. Έζησε κατά τον 9ο αιώνα πριν από τη γέννηση του Χριστού και ήταν γιος του Βαθουήλ. Κατατάσσεται ανάμεσα στους λεγόμενους «μικρούς προφήτες» και το βιβλίο του αποτελείται από 4 κεφάλαια.

Το κείμενό του, παρά την περιορισμένη έκτασή του, χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από την Καινή Διαθήκη, καθώς σε αυτή εντοπίζονται περίπου 20 χωρία που προέρχονται από αυτό. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η αναφορά του χωρίου του Ιωήλ 3:1-5 στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων.
Το γεγονός του φωτισμού των αποστόλων από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έχει συντελεστεί και ο απ. Πέτρος μαζί με τους άλλους ένδεκα αποστόλους αρχίζει να μιλά στο συγκεντρωμένο πλήθος, το οποίο είχε αντιληφθεί το γεγονός του φωτισμού, αλλά δεν μπορούσε να το κατανοήσει, με αποτέλεσμα κάποιοι να απορούν και άλλοι να γελούν λέγοντας ότι οι απόστολοι είναι μεθυσμένοι.
Ο απ. Πέτρος, τα λόγια του οποίου καταγράφονται από τον ευαγγ. Λουκά στις Πράξεις, ξεκινά σε αναφορά σε αυτό το χωρίο του προφήτη Ιωήλ.

Με αφορμή ένα περιστατικό που συνέβη την Κυριακή που μας πέρασε σε έναν Κληρικό μας, μια ιστορία θυμήθηκα να σας διηγηθώ

Του Κώστα Ζουρδού
« Ο Φραγκίσκος γεννήθηκε στην Βαρκελώνη της Ισπανίας το 1927, από γονείς που προέρχονταν από τις πιο συντηρητικές ρωμαιοκαθολικές οικογένειες της Ισπανικής κοινωνίας. Οικογένεια ευγενών. Μαθητής του γυμνασίου ακόμα, ακολούθησε την γιατρό μητέρα του, στον εμφύλιο ισπανικό πόλεμο στην πρώτη γραμμή των εχθροπραξιών. Ζώντας από κοντά όλες τις φρικαλεότητες του πολέμου. Ορκίστηκε να σπουδάσει και να γίνει κληρικός με σκοπό να κηρύξει το Ευαγγέλιο της ειρήνης και της χριστιανικής αγάπης σε όλο τον κόσμο. 

Ο νεαρός Φραγκίσκος ενεγράφη στο τάγμα του Αγίου Φραγκίσκου και σπούδασε στην φιλοσοφική σχολή του πανεπιστημίου της Βαρκελώνης. Η φιλομάθεια, η αγάπη και η καλοσύνη του είχε εντυπωσιάσει όλους τους συν-μοναστές του, και αυτοί με την σειρά τους τον είχαν σε μεγάλη εκτίμηση. 

«Μπαμπά, γιατί δεν βλέπω το Χριστό ;»

Δημοσιεύουμε την θαυμάσια ομιλία του π.Γεωργίου Γανωτή,που εκφωνήθηκε στον Βόλο το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου σε Συνέδριο Ορθοδόξων ψυχοθεραπευτών με θέμα “Ψυχοθεραπεία και Ποιμαντική: Αποκαλύψεις της ύπαρξης» και μας στάλθηκε με e-mail.
Σεβασμιώτατε , αγαπητοί πατέρες ,οργανωτική επιτροπή της “orthopsy 2012”, ελλογιμώτατοι καθηγητές και εκπαιδευτικοί χαίρετε!Είναι αλήθεια ότι εμείς ‘‘οι μεγάλοι’’, είτε ως γονείς ,θείοι ή νονοί, είτε ως ιερείς ή κατηχητές της ενορίας μας, είτε ως δάσκαλοι έχουμε βρεθεί αμήχανοι να απαντήσουμε σε κάποια ερώτηση
«Μπαμπά, γιατί δεν βλέπω το Χριστό ;»
ενός ‘‘ μικρού ’’ του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού που έχει σχέση με το Θεό ,τη ζωή ,την αγάπη, το θάνατο την ύπαρξη ή την ανυπαρξία.
Και αυτή η αμηχανία δεν είναι μόνο δικό μας κατόρθωμα. Είναι αλήθεια ότι ο υπαρξιακός προβληματισμός είναι ένα αδικημένο και παραμελημένο θέμα η παραμέληση του οποίου αντανακλά την λανθασμένη αντίληψη που έχουμε για την σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας .Όμως και το παιδικό εμπόριο που κερδίζει δισεκατομμύρια ευρώ από την μετάλλαξη παιδιών και εφήβων σε καταναλωτικούς, μονίμως ανικανοποίητους πελάτες έχει καταφέρει ( με τη δική μας ανοχή στη χρήση της τηλεόρασης ) να απωθήσει από την παιδική ψυχή την ενασχόληση με τον θησαυρό της υπαρξιακής αναζήτησης.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Οκτωβρίου 2012 - Κυριακή Γ´ Λουκά

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Οκτωβρίου 2012 - Κυριακή Γ´ Λουκά

Κατά Λουκάν (ζ΄ 11–16)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς.
Ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ


ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς
μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· μὴ κλαῖε· καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ.
Ἔλαβε δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.

ΑΟΡΑΤΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΟΝ ΑΘΩΝΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 

 ᾿Αναρτήθηκε: 25 Ιανουαρίου 2012 στό περιοδικό ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ μέ μικρές ὀρθογραφικές διορθώσεις ἀπό τόν Δημήτριο Κανάρη, τό κατά δύναμιν.

δ καί διακόσια περίπου χρόνια κυκλοφοροσε στό γιον ρος φήμη γιά τήν παρξη τν όρατων μοναχν γυμνῶν σκητῶν, όρατων σκητῶν, θαυματουργῶν σκητῶν, σκητές πού μφανίζονται ποτε καί που θέλουν, μοναχοί πού ζονε πό τό τίποτα, μέ τίς πιό δύσκολες συνθκες, καλόγεροι πού χάνονται στό βάθος το χρόνου, πού χουν τό μυστήριο καί τή θεία χάρη νά τούς συνοδεύει σέ λη τους τή ζωή, πού τρέφονται πως τά περιστέρια το ορανο πό τή θεία εσπλαχνία, πού χουν τή δύναμη νά διαβάζουν τόν προσκυνητή καί νά ξέρουν περισσότερα γι’ ατόν πό τι ο διος γνωρίζει γιά τόν αυτό του. Ὅπως ναφέρεται εναι εἶναι μια μάδα σκητν τόν ριθμό πτά, δώδεκα, ννέα, πού ζον μέ κρα σκηση μέ μοναδικό ργο τήν διάλειπτη προσευχή πέρ λου του κόσμου. χουν λάβει εδική χάρη πό τόν Κύριο νά ζον οικοι καί γυμνοί, νά εναι όρατοι πό τούς φθαλμούς τν νθρώπων.


Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ατοί ο δώδεκα, πτά ρημίτες, μοναχοί, γιοι, θά πιτελέσουν τήν τελευταία θεία λειτουργία στήν κορυφή το θωνα, στόν ναό τς Μεταμορφώσεως πού βρίσκεται στήν περιοχή ατή. Καί μετά θά λθει συντέλεια το κόσμου, δηλαδή Δευτέρα Παρουσία, πως τήν περιγράφει Βίβλος. Ατοί ο όρατοι μοναχοί τῆς σχατης γενις, δέν θά γευτον τόν φυσικό θάνατο, λλά θά μεταμορφωθον, δηλαδή θά λλάξουν μορφή καί τά σώματά τους θά γίνουν φθαρτα καί θάνατα πως λων τν ερισκομένων ν ζωῇ νθρώπων.

Το αύριο ανήκει στο Θεό

Το αύριο ανήκει στο Θεό

Το αύριο κατάντησε ένας εφιάλτης στη ζωή των περισσοτέρων ανθρώπων. Μας απασχολεί το αύριο, μας φοβίζει το μέλλον. Πολλοί άνθρωποι το αντιμετωπίζουν με φόβο και αγωνία.
Απασχολεί το αύριο τον πατέρα τη μάνα. Τι να γίνουν τα παιδιά τους; Θα μπορέσουν να τα ζήσουν και να τα μεγαλώσουν; Θα μπορέσουν να τα μορφώσουν και να τα αποκαταστήσουν;
Τι θα γίνει αύριο, αναρωτιέται ο νέος.
Τι θα γίνει αύριο, αναρωτιέται ο γέροντας και η γερόντισσα. Αν αρρωστήσω, αν μείνω μόνος, αν με εγκαταλείψουν τα παιδιά μου; Αυτό το αν, απασχολεί τους περισσότερους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται ανασφαλή τον εαυτό του για το αύριο. Ποιος μας εξασφαλίζει το μέλλον, το αύριο;
Την απάντηση μας τη δίνει εκείνος που έκανε το σήμερα και το αύριο. Ο Κύριος είπε: «μη ουν μεριμνήσητε λέγοντες, τι φάγωμεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλώμεθα; Πάντα γαρ τάυτα τα έθνη επιζητεί, οίδε ο πατήρ υμών ο ουράνιος ότι χρήζετε τούτων απάντων».(Ματθ. 6,31)
Η ανησυχία μας για το αύριο οφείλεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό. Το παράδειγμα του Κυρίου είναι πολύ πειστικό.

Σημείο αγιότητος του Αγίου Φιλουμένου

Σημείο αγιότητος του Αγίου Φιλουμένου


Αποσπάσματα από την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Νεαπόλεως και Σαμαρείας κ. Αμβροσίου, που εκφωνήθηκε στο Συνοδικό της Ιεράς ημών Μονής του Οσίου Γρηγορίου την 24ην Οκτωβρίου 1986.
Περί της ανακομιδής των λειψάνων του ιερομάρτυρος Φιλουμένου
Τα Χριστούγεννα του 1984 εκοιμήθη εν Κυρίω ο μητροπολίτης Πέλλης Κλαύδιος και τον συνωδεύσαμε μέχρι το νεκροταφείο μας που είναι στο όρος Σιών. Τότε μας είπε ο Πατριάρχης να κάνουμε την ανακομιδή του π. Φιλουμένου.
Πράγματι, όταν ανοίξαμε τον τάφο, εβγάλαμε το σώμα του επάνω σ' ένα μάρμαρο διπλανού τάφου. Τα ρούχα του ήταν μισολειωμένα και έπαιρναν οι μοναχοί ως ευλογία να τα μοιράσουν και σε άλλους. Τα χέρια του ήταν ευλύγιστα. Το δεξιό του πόδι, από τον αστράγαλο και κάτω, είχε λειώσει, διότι ο φονιάς του το είχε κόψει με τον μπαλντά, καθώς και τα δάκτυλα του αριστερού του ποδός. Το υπόλοιπο σώμα του ήταν ακέραιο, παρ' ότι παρέμεινε στον τάφο τρία χρόνια. Το πρόσωπο, επειδή ήταν κτυπημένο με τον μπαλντά, είχε άνοιξη το κρανίο και του έλειπε και η μύτη. Είχε ακόμη τα γένεια του και τα μαλλιά του. Κάποιος εκεί καθάρισε το σώμα με κρασί και σφουγγάρι, το οποίον μάλιστα δεν είχε καμμιά δυσοσμία. Δεν ήταν σκωληκόβρωτο, δεν είχε καμμιά οπή, ούτε μία. Πιέζαμε το στήθος και την κοιλιά του και πάλι έρχονταν στην θέσι τους. Το τοποθέτησαν σ' ένα φέρετρο και το έθαψαν πάλι σ' ένα άλλο τάφο. Εκεί έμεινε μέχρι το Πάσχα του 1985, οπότε έγινε και η δεύτερη ανακομιδή του. Τότε είχαν απορροφηθή τα υγρά του. Το έβαλαν στην εκκλησία και είναι όπως τα σώματα των Αγίων Γερασίμου και Σπυρίδωνος.\

ΡΙΖΟΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

 
Η εκπληκτική τέχνη που έχει ξεφυτρώσει σε καλλιέργειες ρυζιού στην Ιαπωνία δεν είναι δημιουργία εξωγήινων.

Έχουν φυτευτεί με έξυπνο τρόπο.

Οι αγρότες δημιουργώντας τα τεράστια σχέδια δεν χρησιμοποιούν μελάνι ή βαφή.
Αντ 'αυτού, διαφορετικές ποικιλίες ρυζιού έχουν τοποθετηθεί με ακρίβεια και στρατηγική.

Καθώς το καλοκαίρι προχωρά και τα φυτά αναπτύσσονται, οι λεπτομέριες του έργου τέχνης αρχίζουν να διακρίνονται.