2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Νὰ ὑπομένουμε τὴν βία ἐκείνων ποὺ μᾶς ἀδικοῦν καὶ νὰ προσευχόμαστε γι’ αὐτούς...

Ἄκουσα μερικοὺς εὐλαβεῖς νὰ λένε ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέπουμε στοὺς τυχόντες ν’ ἁρπάζουν ἐκεῖνα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας ἢ γιὰ ἀνακούφιση τῶν φτωχῶν, γιὰ νὰ μὴν γινόμαστε –μὲ τὴν ἀνεξικακία μας– ἀφορμὴ ἁμαρτίας σ’ ἐκείνους ποὺ μᾶς ἀδικοῦν, καὶ μάλιστα ἂν εἶναι χριστιανοί. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ νὰ θέλουμε τὰ πράγματά μας γιὰ τὸν ἑαυτό μας καὶ μάλιστα μὲ παράλογη πρόφαση.
Γιατὶ, ἐὰν ἐγκαταλείψω τὴν προσευχὴ καὶ τὴν προσοχὴ τῆς καρδιᾶς μου καὶ ἀρχίσω νὰ φιλονεικῶ μ’ ἐκείνους ποὺ μὲ ἀδικοῦν, σὲ λίγο θ’ ἀρχίσω νὰ συχνάζω στὰ προαύλια τῶν δικαστηρίων, καὶ ἔτσι γίνεται φανερὸ ὅτι ἐκεῖνα ποὺ διεκδικῶ τὰ θεωρῶ ἀνώτερα ἀπὸ τὴν σωτηρία μου (γιὰ νὰ μὴν πῶ) καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν σωτήρια ἐντολὴ τοῦ Κυρίου. Γιατὶ πῶς θὰ ἀκολουθήσω τὴν εὐαγγελικὴ προσταγή, ποὺ διατάζει νὰ μὴν ζητῶ τὰ πράγματά μου ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ μοῦ τὰ ἀφαιρεῖ(Λουκ.6,30), ἂν δὲν ὑπομείνω μὲ χαρά, κατὰ τὸν Ἀπόστολο, τὴν διαρπαγὴ τῶν ὑπαρχόντων μου(Ἑβρ.10,34);

Ἀκόμη καὶ ἂν πάρει κανεὶς πίσω μὲ δίκη ὅσα τοῦ ἅρπαξαν, δὲν ἐλευθερώνει τὸν πλεονέκτη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἐπειδὴ τὰ φθαρτὰ δικαστήρια δὲν περιορίζουν τὸ ἄφθαρτο δικαστήριο τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ ὁ αἴτιος κάποιου κακοῦ πρέπει νὰ ἱκανοποιήσει τοὺς νόμους μὲ τοὺς ὁποίους δικάζεται καὶ ἀπολογεῖται. Ὥστε εἶναι καλὸ νὰ ὑπομένουμε τὴν βία ἐκείνων ποὺ μᾶς ἀδικοῦν καὶ νὰ προσευχόμαστε γι’ αὐτούς, ὥστε μὲ τὴν μετάνοια –καὶ ὄχι μὲ τὴν ἀνταπόδοση ὅσων μᾶς ἔπραξαν– ν’ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν κατηγορία τῆς πλεονεξίας. Γιατὶ αὐτὸ θέλει ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, τὸν πλεονέκτη καὶ ὄχι αὐτὸ ποὺ ἅρπαξε νὰ ἐλευθερώσουμε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία μὲ τὴν μετάνοια.

Ἀπὸ τὴν Φιλοκαλία - Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς (Τὰ 100 πρακτικὰ κεφάλαια Κεφ. 64.)

Έργα Ρωμηών ζωγράφων της Πόλης στο Μουσείο Τόπκαπι !


Ρεπορτάζ -φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
«Δεν είμαστε ξένοι σε αυτόν τον τόπο, δεν είμαστε πρόσφυγες, δεν είμαστε μετανάστες. Είμαστε γέννημα θρέμμα αυτού του τόπου». Το γεγονός αυτό επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τα εγκαίνια της έκθεσης για τα έργα ρωμηών ζωγράφων και καλλιτεχνών της Πόλης στο μουσείο του Τόπκαπι. Μία έκθεση με τέτοιο περιεχόμενο διοργανώνεται στο μουσείο αυτό για πρώτη φορά στην Ιστορία και τελεί υπό τη αιγίδα του Υπουργού Πολιτισμού της Τουρκίας και του Οικουμενικού Πατριάρχου σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Πόλη και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου.


Στην ομιλία του ο Πατριάρχης κατά τη διάρκεια των εγκαινίων που έγιναν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού Ερτουγρούλ Γκιουνάι ανέφερε πως «ως Ρωμέϊκη Κοινότητα, ως Πατριαρχείο αποτελούμε ένα μέρος της κοινωνίας σ΄αυτή τη χώρα όπως και οι Αρμένιοι και οι Συριανοί που κατοικούν στον τόπο αυτό». .

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ national geographic pt 6 HQ

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ national geographic pt 6 HQ

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος κι το ξύλινο σπαθί του
ΣΤΕΦ. Ο. ΗΜΕΛΛΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΟ Κωνσταντίνος ο ΙΑ' ο Παλαιολόγος υπήρξε, όπως είναι γνω στό, ο τελευταίος αυτοκράτωρ του Βυζαντίου (1449-1453) και ο με γάλος πρωταγωνιστής κατά την τελευταία πολιορκία της Κωνσταντι νουπόλεως, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εκπολιόρκησή της από τους Τούρκους (29 Μαΐου 1453) και την εν συνεχεία κατάλυση ολο κλήρου του βυζαντινού κράτους
με τις τραγικές για τον Ελληνισμό συνέπειές της.

Ο αυτοκράτωρ αυτός διατηρήθηκε ζωηρότατα στη μνήμη του Ελληνικού λαού και αυτό οφείλεται κυρίως στον ηρωισμό και την τραγική του θυσία κατά την ημέρα της αλώσεως της Κωνσταντινου πόλεως και όχι σε τυχόν εξαίρετες και άξιες να παραδοθούν στην ιστορική μνήμη πράξεις του κατά τη σύντομη, έστω, διάρκεια της αυ τοκρατορικής του εξουσίας, που λόγω των δυσμενών γι' αυτόν και το έθνος των Ελλήνων ιστορικών και άλλων συγκυριών δεν ήταν εύκο λο να υπάρξουν και δεν υπήρξαν πράγματι.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Κωνσταντίνος δεν διέθετε μεγάλες στρατιωτικές, πολιτικές, οργανωτικές, ηθικές και άλλες αρετές, όπως φαίνεται από τις σχετικές δραστηριότητες του κατά την περίο δο από το 1443-1449 που υπήρξε δεσπότης του Μορέως με πρωτεύου σα τον Μυστρά, δεσπότης ουσιαστικά ολοκλήρου της Πελοποννή σου, αλλά για τα σπουδαία έργα του δεν έχει διασωθή σχεδόν τίποτα στη λαϊκή μνήμη, δεν υπάρχουν παραδόσεις. Φέρονται μόνο χρη σμοί, κείμενα δηλ. με δημώδη χαρακτήρα ή μάλλον με λαϊκή απή χηση.


egolpion.com

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ national geographic pt 5 HQ

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ national geographic pt 4 HQ

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ national geographic pt 4 HQ

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ national geographic pt 3 HQ

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ national geographic pt 2 HQ

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ National geographic pt 1 HQ

Εάλω η ΠόλιςΗ προφητεία της Αλωσης τριπλή. Η πρώτη: Ο Μέγας Κωνσταντίνος στέκει έφιππος κοντά στην Αγιά Σοφιά, δείχνει την Ανατολία λέγοντας: από κει θάρθει αυτός που θα με αφανίσει.
Η άλλη έλεγε πως, Κωνσταντίνος, γυιός Ελένης θα κυβερνά όταν η Πόλη χαθεί. 
Και η τρίτη πως η Πόλη θα πέσει μετά την Πανσέληνο του Μαϊου.
Και το φεγγάρι γέμισε στις 24....
1123 χρόνια έζησε η Βασιλεύουσα ως Βυζαντινή πρωτεύουσα.

1123 χρόνια φώτιζε τις ελληνικές θάλασσες, Μαύρη και Αιγαίο.

1123 χρόνια ενέπνεε λαούς, κατακτούσε και απέκρουε φυλές με την γνωστή από παλιά μέθοδο των Ρωμιών: Αλέτρι, γραφή, ανάγνωση.

Που θα πει, οργάνωση κοινωνιών, μνήμη, ιστορία, πολιτισμός.

Η Βασιλίδα των πόλεων, έτσι την είπαν.

“Ἡ Πόλις ἑάλω’’: γιατί ἄραγε;Πρωτ. π. Γεωργίου ΔορμπαράκηἩ 29η Μαΐου εἶναι ἡ ἐπέτειος τῆς τραγικῆς ἡμέρας γιά τόν Οἰκουμενικό ῾Ελληνισμό, τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Τούρκους τό 1453. Ἡ χιλιόχρονη αὐτοκρατορία ἔπεσε τότε καί παραδόθηκε βορά στά βάρβαρα στίφη τῶν ᾽Οθωμανῶν, πού γέμισαν μέ τά πτώματα τῶν Χριστιανῶν τά περισσότερα σημεῖα τῆς μεγάλης Πόλεως. ῾Καί ἡ γῆ σέ μερικά μέρη δέν φαινόταν ἀπό τούς πολλούς νεκρούς᾽, μᾶς λέει ὁ γνωστός ἱστορικός τῆς ἁλώσεως Γεώργιος Φραντζῆς στό ῾Χρονικόν᾽ του. Γιά νά συνεχίσει:
῾῏Ηταν φοβερό θέαμα καί ἄκουγες θρήνους πολλούς, ποικίλους καί ἔβλεπες ἀμέτρητους ἐξανδραποδισμούς εὐγενῶν, ἀρχοντισσῶν καί παρθένων καί μοναχῶν, πού τίς ἔσερναν ἀλύπητα οἱ Τοῦρκοι ἀπό τά ροῦχα καί τά μαλλιά καί τίς κοτσίδες ἔξω ἀπό τίς ἐκκλησίες, ἐνῶ ἔκλαιαν καί ὀδύρονταν... ῎Εβλεπες τό θεῖο αἷμα καί σῶμα τοῦ Χριστοῦ νά χύνεται στή γῆ καί νά πετιέται...᾽.

Ο Απόστολος της Κυριακής 29 Μαΐου 2011

Κυριακή του Τυφλού, Πράξεις Αποστόλων (ιστ΄16-34)
Ἐν ταις ημέραις εκείναις, ἐγένετο πορευομένων ἡμῶν εἰς προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. Αὕτη κατακολουθήσασα τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ ἔκραζε λέγουσα· οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡμῖν ὁδὸν σωτηρίας.
Τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. διαπονηθεὶς δὲ ὁ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπε· παραγγέλλω σοι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. Ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπον· οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες. Καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ρωμαίοις οὖσι. Καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ᾿ αὐτῶν. καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ραβδίζειν, πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς· ὃς παραγγελίαν τοιαύτην εἰληφὼς ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν ἠσφαλίσατο εἰς τὸ ξύλον.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Μαΐου 2011

Κυριακή του Τυφλού Κατά Ιωάννην (θ΄ 1–38)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ο Ιησοῦς, εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;
Ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. Ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. Ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ᾦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου.
Ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. Ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων.
Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; Ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν· ἄλλοι δὲ ὅτι ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. Ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ· πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; Ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. Εἶπον οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει· οὐκ οἶδα. Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε τυφλόν. Ἦν δὲ σάββατον ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε Θεία Λειτουργία στην Έφεσο


Φωτογραφίες του Νικολάου Μαγγίνα από την Έφεσο
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται από χθες το απόγευμα, για άλλη μια φορά, στα Μικρασιατικά παράλια.
Σήμερα το πρωί χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στα ερείπια

της Βασιλικής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου, όπου και ο τάφος του Αποστόλου και Ευαγγελιστού της αγάπης, ιερουργούντων του Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου Κύριλλου Συκή και του Δευτερεύοντος διακόνου Ανδρέου.Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσκύνησε συγκινημένος τον τάφο του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου.
Πρέπει να σημειωθεί πως στο κεντρικό κλίτος της περίφημης αυτής Βασιλικής, μπροστά από το ιερό βήμα σώζονται θραύσματα του μαρμάρινου άμβωνα, όπως και του κιβωρίου. Σε αυτή τη θέση ανασκαφτήκαν τρεις τάφοι, από τους οποίους ο ένας θεωρείται ότι είναι ο τάφος του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Οι κίονες και ο γλυπτός διάκοσμος του ιερού βήματος ανήκουν σε ανακατασκευή που έγινε κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο (10ος- 12ος αιώνας).Στην Θ. Λειτουργία συμμετείχαν πολλοί προσκυνητές από την Ελλάδα. Ανάμεσά τους όμιλος προσκυνητών από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό ᾽Πειραϊκή Εκκλησία᾽, με επικεφαλής τον Διευθυντή του π. Γεώργιο Γεωργακόπουλο. 
Σήμερα το απόγευμα ο Πατριάρχης θα χοροστατήσει σε Εσπερινό που θα τελεστεί στο Ναό της Παναγίας στα Αλάτσατα και αύριο το πρωί θα προστή της Θ. Λειτουργίας στον Ι. Ναό της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη.fanarion.blogspot.com/

Ἁγιολόγιον - Μάϊος 27


Ὁ Ἅγιος Ἑλλάδιος
Ὁ Ἅγιος Ἑλλάδιος ἔζησε τὴν ἐποχὴ τῶν σκληρῶν διωγμῶν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Τὴ ζωή του σὰν λαϊκοῦ χαρακτήριζε ἡ μεγάλη σωφροσύνη, γι᾿ αὐτὸ καὶ κλήθηκε στὸ ἀξίωμα τοῦ ἐπισκόπου. Ἀπὸ τὴν θέση αὐτή, ὁ Ἑλλάδιος διακρίθηκε γιὰ τὴν σοφία μὲ τὴν ὁποία τακτοποιοῦσε τὰ διάφορα ζητήματα. Καὶ ἐπειδὴ ἡ θεία σοφία «διατείνει ἀπὸ πέρατος εἰς πέρας εὐρώστως καὶ διοικεῖ τὰ πάντα χρηστῶς», δηλαδή, ἐπεκτείνει μὲ δύναμη τὴν κυριαρχία της ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο τοῦ κόσμου ὡς τὸ ἄλλο, καὶ διοικεῖ τὰ πάντα μὲ εὐεργετικὴ καλοσύνη καὶ ἀγαθότητα, ἔτσι καὶ ὁ Ἑλλάδιος, ποὺ εἶχε τὸ χάρισμα αὐτό, διοικοῦσε τὶς ψυχὲς τοῦ ποιμνίου του. Κατόρθωσε καὶ ἔφερε πολλοὺς εἰδωλολάτρες στὴ χριστιανικὴ πίστη. Ἡ δράση του αὐτή, ὅμως, προκάλεσε τὸν εἰδωλολάτρη ἄρχοντα, ποὺ τὸν συνέλαβε καὶ πρότεινε στὸν Ἑλλάδιο νὰ ἀρνηθεῖ τὸ Χριστό, προκειμένου νὰ σώσει τὸ κεφάλι του. Μὲ ἀγανάκτηση ὁ Ἑλλάδιος δήλωσε ὅτι εἶναι ἀτιμία νὰ προτείνουν σὲ ἕνα χριστιανὸ ἐπίσκοπο τέτοιους τρόπους σωτηρίας. Τότε ἔσχισαν τὶς σάρκες του μὲ σιδερένια νύχια, ἀλλὰ θείᾳ χάριτι θεραπεύθηκε ἀμέσως. Τελικά, μετὰ ἀπὸ συνεχεῖς ῥαβδισμοὺς τὸν σκότωσαν, καὶ ἔτσι πῆρε τὸ ἀθάνατο στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.

Ὁ Ἅγιος Θεράπων
Ἦταν ἱερέας στὴν ἐκκλησία τῶν Σάρδεων. Κατὰ τὰ παραγγέλματα τοῦ ἀπ. Παύλου ἦταν πρᾶος, εἰρηνικός, ἐπιεικής, φιλόξενος, ἀφιλοχρήματος, διδακτικός, καὶ ἔτρεμε μήπως ἀπὸ ἀμέλειά του χανόταν ἢ καὶ στιγμιαῖα σκανδαλιζόταν ἔστω καὶ μόνο μία ψυχή. Ὅταν συνελήφθη, διατάχθηκε νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Ἰησοῦ. Αὐτὸς μίλησε στὸν εἰδωλολάτρη ἄρχοντα σὰν ἥρωας, ἐπιθυμῶντας νὰ βαδίσει στὸ μαρτύριο καὶ ὄχι νὰ τ᾿ ἀποφύγει. Ὁ ἔπαρχος Οὐαλεριανὸς τὸν βασάνισε σκληρά, καὶ τελικὰ τὸν ἀποκεφάλισε κοντὰ στὸν ποταμὸ Ἔρμο, ὅπου βρισκόταν ἡ ἐπισκοπὴ Σατάλων.

Ὁ Ἅγιος Εὐσεβιώτης (ἢ Εὔβιοτος)
Μαρτύρησε διὰ πυρός.

Ὁ Ἅγιος Ἀλύπιος
Μαρτύρησε ἀφοῦ συνέτριψαν τὸ κεφάλι του μὲ ὀγκόλιθο.

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ῥῶσος
Καταγόταν ἀπὸ τὴν Ῥωσία. Αἰχμαλωτίστηκε τὸ 1730 ἀπὸ τοὺς Τατάρους, οἱ ὁποῖοι τὸν πούλησαν σὰν δοῦλο σ᾿ ἕνα Τοῦρκο στὸ Προκόπι τῆς Καισαρείας. Ὁ Τοῦρκος αὐτός, προσπάθησε ποικιλοτρόπως νὰ ἐξωμόσει τὸν Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος ὅμως ἔμεινε ἀκλόνητος στὴ χριστιανική του πίστη. Μετὰ ἀπὸ πολλὲς θλίψεις καὶ ταλαιπωρίες, ποὺ ἀναγράφονται λεπτομερῶς στὴν ἐκτενέστερη βιογραφία του, κατόρθωσε νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ τὸν ἀσεβὴ δεσπότη του καὶ ἀποσύρθηκε σὲ ἐρημικὸ μέρος ἀσκούμενος. Ἔτσι θεάρεστα καὶ μὲ αὐστηρὴ ἄσκηση ἀφοῦ ἔζησε, ἀπεβίωσε εἰρηνικά, προβλέποντας μάλιστα - μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ - καὶ τὸν θάνατό του (27 Μαΐου 1730). Ἀκολουθία του ἐκδόθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1849 καὶ 1897, καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη 1899. Σήμερα εἶναι γνωστὸ σ᾿ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ὅτι στὸ Νέο Προκόπι Εὐβοίας, βρίσκεται ἀποθησαυρισμένο τὸ σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Ῥώσου (τοποθετήθηκε τὸ 1925) καὶ ἔγινε γνωστὸ ἀπὸ τὰ πολλὰ θαύματα ποὺ ἔγιναν ἐκεῖ. Ἔτσι πλῆθος κόσμου συῤῥέει κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς πανήγυρής του στὶς 27 Μαΐου, ἀλλὰ καὶ κάθε μέρα.

Ὁ Ὅσιος Θεράπων
Κτήτωρ Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ, Ῥῶσος (+ 16ος αἰ.).

Ὁ Ἅγιος Bede (Ἄγγλος)
Λεπτομέρειες γιὰ τὴν ζωὴ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου τῆς ὀρθοδοξίας, μπορεῖ νὰ βρεῖ ὁ ἀναγνώστης στὸ βιβλίο «Οἱ Ἅγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων», τοῦ Χριστόφορου Κων. Κομμοδάτου, ἐπισκόπου Τελμησσοῦ, Ἀθῆναι 1985.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τους Χιλιαστές (Μάρτυρες του Ιεχωβά)

ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣH
Μόνο η αλήθεια του Θεού σώζει τον άνθρωπο. Αυτή η αλήθεια μας φανέρωσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ήρθε στον κόσμο για να “κηρύξει το ευαγγέλιο του Θεού” (Μαρκ. 1,14). Να διδάξει και να “μαρτυρίσει την αλήθεια”(Ιω. 18,37). Γνωρίζοντας, λοιπόν ο άνθρωπος την αλήθεια του Χριστού ελευθερώνεται από την αμαρτία (Ιω. 8,32). Υπακούοντας σ’ αυτήν μετέχει στην αληθινή ζωή (Ιω. 14,6)
Απέναντι στην αλήθεια του Θεού βρίσκεται η πλάνη και η αίρεση. Η πλάνη αρνείται την αλήθεια και η αίρεση τη νοθεύει. Έτσι ο άνθρωπος που έπεσε σε πλάνη ή παρασύρθηκε απο την αίρεση χάνει τη δυνατότητα της σωτηρίας.
Η Εκκλησία που είναι “ο στύλος και το στήριγμα της αλήθειας”( Ά Τιμ. 3,15), απο τα πρώτα χρόνια ακόμη, αγωνίστηκε σκληρά να κρατήσει ακέραιη και ανόθευτη την αλήθεια, που μας παρέδωσε ο Χριστός. Η συνεχής φροντίδα των Αποστόλων και των διαδόχων τους ήταν να προφυλάξουν τους χριστιανούς από τις πλανεμένες διδασκαλίες, τους “ψευδοδιδασκάλους” και τους “ψευδοπροφήτες (Ματθ. 7,15 ΄Β Πετρ. 2,1 Ά Ιω. 4,1 )
Ανθρώποι αιρετικοί που προσπάθησαν να διαστρέψουν την αλήθεια (Πραξ. 20,30), εμφανίστηκαν πολλοί. Τέτοιοι παλαιότερα ήταν οι Αρειανοί, οι Πνευματομάχοι, οι Εικονομάχοι και άλλοι. Αιρετικοί υπάρχουν και στις μέρες μας. Εξίσου επικίνδυνοι με τους παλιούς, και υπηρετώντας τον ίδιο πάντα στόχο: κηρύσσοντας “διεστραμμένα” να αποσπούν τους χριστιανούς “οπίσω αυτών”. Στην αίρεση τους.
Απο τους πιό επικίνδυνους αιρετικούς των ημερών μας είναι και οι Χιλιαστές. Σ’ αυτούς αναφέρονται τα παρακάτω. Σκοπό έχουν να σε πληροφορήσουν για το τι πρέπει να γνωρίζεις γι’ αυτούς. Διάβασε τα με προσοχή. Προσπάθησε ν’ ανταποκριθείς σε οτι με αγάπη σου ζητάμε. Κάνε να φτάσει και σε χέρια άλλων αδελφών μας, που πιθανόν βρίσκονται σε άγνοια ή ακόμη και σε κίνδυνο.
“Προσέχετε τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι σας έρχονται με ένδυμα προβάτων, ενώ μέσα τους είναι λύκοι αρπακτικοί”
Ο ΚΥΡΙΟΣ (Ματθ. 7,15)
ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΚΕΙΝΟΙ
Οι πιό βασικές αλήθειες τις πίστεως μας σε αντίθεση με τους Χιλιαστές που είναι από τους πιό φοβερούς αιρετικούς όλων των εποχών, διότι υιοθέτησαν και κηρύττουν τις περισσότερες από τις πλάνες, που στηρίχτηκαν κατά καιρούς από διάφορους αιρεσιάρχες. Σ’ αυτές πρόσθεσαν και πολλές άλλες. Εδώ απλώς αναφέρουμε τις μεγαλύτερες.
1.Βασική αλήθεια του Χριστιανισμού είναι η πίστη στην Αγία Τριάδα. Ο Θεός είναι Ένας κατά την ουσία αλλά ταυτόχρονα Τριαδικός, δηλαδή τρία Πρώσοπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.
1. Οι Χιλιαστές όχι μόνο απορρίπτουν την πίστη στον Τριαδικό Θεό, αλλά φτάνουν να γράφουν πώς η Τριαδική διδασκαλία προέρχεται από τη “διάνοια του Σατανά” ( Άρα λένε πώς ένας Άγιος Σπυρίδονας αποδυκνείοντας αυτά σκεφτόταν απο τον Σατανά)
2. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι “Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού”. Γεννημένος προαιώνια από το Θεό Πατέρα, είναι της ίδιας ουσίας και της φύσεως μ’ Εκείνον. Όντας λοιπόν τέλειος Θεός, έγινε και τέλειος άνθρωπος “δια την ημετέραν σωτηρίαν”.
2. Οι Χιλιαστές, όπως ο παλιός αιρεσιάρχης Άρειος, που καταδικάστηκε απο την Ά οικουμενική Σύνοδο, αρνούνται τη θεότητα του Χριστού μας και διδάσκουν πως είναι κτίσμα, δηλαδή δημιούργημα του Θεού. Αυτή και μόνο η πλάνη τους δείχνει πως είναι “αντίχριστοί”
3. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρώσοπο της Αγίας Τριάδος. Όπως ο Υιός, που γεννιέται από το Θεό Πατέρα, είναι της ίδιας φύσεως μ’ Εκείνον, έτσι και το Άγιο Πνεύμα, που εκπορεύεται επίσης απο τον Πατέρα (Ιω. 15,26), είναι πάλι της ίδιας φύσεως και της ίδιας ουσίας, δηλαδή Θεός.
3. Για το Άγιο Πνεύμα οι Χιλιαστές προχωρούν ακόμη πιό πέρα και από τους παλιούς Πνευματομάχους, που καταδίκασε η ΄Β οικουμενική Σύνοδος. Δεν παραδέχονται όχι μόνο τη θεότητα Του, αλλά ούτε και την πρωσοπική Του υπόσταση. Το θεωρούν απλώς ενεργό δύναμη του Θεού.
4. Ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο απο σώμα. Έλαβε από το δημιουργό Θεό και ψυχή, που είναι αθάνατη. Ακόμη δεχόμαστε πώς η ζωή συνεχίζεται και μετά το θάνατο μάς.
4. Οι Χιλιαστές δεν πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής, όπως παλιά οι Θνητοψυχίτες. Γι’ αυτούς ο άνθρωπος είναι μόνο σώμα. Ότι ονομάζουμε ψυχή, έιναι απλώς η ζωή, όπως ακριβώς η ζωή των ζώων. Πεθαίνοντας ο άνθρωπος περιέρχεται στην ανυπαρξία. Εκμηδενίζεται.
5. Για μας τους Ορθοδόξους η Παναγία είναι “η μητέρα του Κυρίου” μας
5. Οι Χιλιαστές δεν αναγνωρίζουν την Παναγία ως Θεοτόκο και παρερμηνεύοντας , όπως το συνηθίζουν, διάφορα χωρία της Γραφής, απορρίπτουν οτι υπήρξε Αειπάρθενος.
6. Εμείς τιμούμε τους Αγίου του Θεού, δηλαδή εκείνους που αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στο Θεό και έζησαν ακολουθώντας πιστά το θέλημα Του. Δεχόμαστε ακόμη πως αυτή η μεταχή τους στη θεία ζωή, τους δίνει τη δυνατότητα να μεσιτεύσουν στο Θεό για μας.
6. Οι Χιλιαστές αρνούνται την ύπαρξη των Αγίων και επομένως τις μεσιτείες τους και την τιμητική προσκύνηση τους εκ μέρους των πιστών. Και είναι φυσικό, αφού δέχονται πως οι άνθρωποι- άρα και οι Άγιοι – μετά το θάνατο τους εκμηδενίζονται.
7. Ως χριστιανοί ανήκουμε στην Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού μας. Σωζόμαστε μόνο όταν έιμαστε μέλη της Εκκλησίας και όταν γινόμαστε μέτοχοι της θείας χάριτος μέσω των μυστηρίων, που συνέστησε και παράδωσε ο ίδιος ο Λυτρωτής μας Ιησούς.
7. Οι Χιλιαστές δεν πιστεύουν στην Εκκλησία. Αρνούνται τη σωστική χάρη των μυστηρίων. Πολεμούν και διαβάλλουν τους κληρικούς.
8. Ο Σταυρός του Κυρίου μας είναι το καύχημα όλων των πιστών, αφού επάνω του θυσιάστικε ο Λυτρωτής μας. Τον μισούσαν και τον προσκυνούσαν οι χριστιανοί ήδη από τα αποστολικά χρόνια. Έτσι κι εμείς εξακολουθούμε να τον σεβόμαστε και να τον προσκυνούμε.
8. Οι Χιλιαστές δεν χρησιμοποιούν και δεν τιμούν το Σταυροό. Είναι χαρακτηριστικό: Δεν κάνουν ποτέ το σημείο του σταυρού! Φτάνουν μάλιστα ν’ αποκαλούν εμας τους χριστιανούς που τον κάνουμε ειδωλολάτρες!
9. Οι Ορθόδοξοι τιμούμε και ασπαζόμαστε τις ιερές εικόνες. Όχι βέβαια, τα ξύλα, αλλά τα εικονιζόμενα ιερά πρόσωπα.
9. Οι Χιλιαστές είναι εικονομάχοι. Όχι μόνο δεν τιμούν και δέν προσκυνούν τις εικόνες αλλά τις χλευάζουν και τις καταπατούν.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ
Ασφαλώς κάτι έχεις ακούσει για τους Χιλιαστές. Ακόμη είναι πιθανό να έχουν χτυπήσει και την πόρτα του σπιτιού σου ή να τους είδες κάπου (στη λαϊκή αγορά, σε μια πλατεία, σε κάποιο δρόμο), να πουλούν τα βιβλία και τα περιοδικά τους. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι οι Χιλιαστές;
Πρόκειται για μιά ύπουλη και επικίνδυνη αίρεση. Μια ξενόφερτη και ξενοκίνητη οργάνωση. Μια τεράστια πολυεθνική μετοχική εταιρία, που εδρεύει στο Μπρούκλιν της Αμερικής και από εκεί, μέσω βιβλίων και περιοδικών της που διοχετεύει σ’ ολόκληρο τον κόσμο, κηρύττει τις πιό χοντροκομμένες πλάνες και επαναλαμβάνει τις περισσότερες από τις αντιχριστιανικές διδασκαλίες, που μέχρι σήμμερα υποστήριξαν οι διάφοροι αιρετικοί.
Η οργάνωση των Χιλιαστών (” Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά”) ξεκίνησε τον περασμένο αιώνα (1881). Ιδρυτής και πρώτος αρχηγός της υπήρξε ο αμερικανοεβραίος έμπορος Κάρολος Ρώσσελ.
Οι Χιλιαστές μας παρουσιάζονται με διάφορα ονόματα. Είναι κι αυτό ένα από τα πολλά τεχνάσματα τους. Αλλάζουν συχνά όχι μόνο ονόματα αλλά και διδασκαλία, όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα τους.
Τα πιό γνωστά ονόματα τους είναι Χιλιαστές και μάρτυρες του Ιεχωβά. ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ονομάστηκαν,. γιατί πιστεύουν πως ο Χριστός θα έρθει στη γή για να εγκαθιδρύσει μιά επίγεια βασιλεία, που θα διαρκέσει χίλια χρόνια. Έφτασαν μάλιστα να ορίσουν και χρονολογίες για “το τέλος του πονηρού κόσμου” και την έναρξη της βασιλείας, που βέβαια, διαψεύστηκα. Η τελευταία χρονολογία που είχαν ορίσει ήταν το φθινόπωρο του 1975. Για μιά ακόμη φορά έπεσαν έξω και γελοιοποιήθηκαν!
Οι Χιλισαστές θέλουν να αποκαλούνται ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ. Με την ονομασία αυτή “Γιεχωβάδες”) είναι και πιό γνωστοί στο λαό μας. Γιατί θέλουν να ονομάζονται έτσι; Διότι ισχυρίζονται πως ο Θεός πρέπει να αποκαλείται μόνο με το εβραϊκό του όνομα “Ιεχωβά”. Όποιος δεν ονομάζει έτσι τον Θεό δεν σώζεται! Ο ισχυρισμός αυτός είναι τελείως αστήρικτος. Όχι μόνο διότι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται ακριβέστερα “Γιαχβέ” αλλά και διότι το όνομα αυτό δεν είναι το μοναδικό. Στην Π. Διαθήκη υπάρχουν κι άλλα ονόματα του Θεού (Ων, Θεός Αβρααμ κ.τ.λ.).
Τελευταία οι Χιλιαστές διεκδικούν ακόμη και το όνομα του ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ. Ωστόσο, είναι ολοφάνερο πως το κάνουν για να εξαπατήσουν τους απλούς και ακατόπιστους αδελφούς μας. Χριστιανοί είναι μόνο εκείνοι που πιστεύουν στο Χριστό. Όσοι αρνούνται τη θεότητα Του, όπως οι Χιλιαστές, είναι αντίχριστοι.
” Αγαπητοί, να μην πιστεύεται σε κάθε πνεύμα, αλλά να δοκιμάζεται τα πνεύματα, εάν είναι από το Θεό, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες βγήκαν στον κόσμο”
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( Ά Ιω. 4,1)
ΠΩΣ ΔΡΟΥΝ
Μιλώντας για την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, θα πρέπει να καταλάβουμε καλά πως πρόκειται για ένα κολοσσιαίο οικονομικό οργανισμό. Με κέντρο το Μπρούκλιν της Αμερικής η οργάνωση κατευθύνει μιά απίθανη προσηλυτιστική προπαγάνδα, για την οποία διατίθενται ανυπολόγιστα οικονομικά μέσα και στην οποία στρατεύονται τα ατυχή θύματα της χιλιαστικής πλάνης.
Κάθε μάρτυρας του Ιεχωβά είναι ένα εξάρτημα αυτού του τεράστιου μηχανισμού και όργανο των σχεδίων του Μπρούκλιν. Ο “ζήλος” που βλέπουμε να έχουν, δίδοντας τα έντυπα τους και κηρύττοντας τις ιδέες τους, είναι αποτέλεσμα ψυχολογικού καταναγκασμού.
Το πιο σπουδαίο έργο των Χιλιαστών είναι η εξάπλωση των διδασκαλιών τους και η διάδοση των βιβλίων και των περιοδικών τους όπως η “ΣΚΟΠΙΑ” και το “ΞΥΠΝΑ”. Είναι τόσο μεγάλη η πλύση εγκεφάλου που υφίστανται, ώστε τους κάνει να πιστεύουν πώς αυτό που κάνουν είναι το πιό σπουδαίο έργο και ότι αποτελεί υπηρεσία και λατρεία πρός τον Ιεχωβά!
Το σκοπό αυτό υπηρετεί ο μηχανισμός και η ιεραρχία της οργανώσεως που έχουν, το άφθονο χρήμα που ξοδεύουν και εισπράττουν, οι συναθροίσεις που πραγματοποιούν, τα συνέδρια που οργανώνουν.
Οι Χιλιαστές κινούνται παντού:
Επισκέπτονται συνοικίες και γυρίζουν απο σπίτι σε σπίτι.
Κυκλοφορούν στους δρόμους, τις πλατείες, τις στάσεις των λεωφορείων, και σταματούν ανύποπτους διαβάτες.
Στέκονται στους φωτεινούς σηματοδότες των δρόμων προτείνοντας τα περιοδικά τους σε οδηγούς αυτοκινήτων.
Τελευταία εμφανίζονται και στους χώρους των λαϊκών αγορών.
Οι Χιλιαστές αρέσκονται να ονομάζονται και “σπουδαστές των Γραφών”. Κρατούν πάντοτε στα χέρια ή στις τσάντες τους την Αγία Γραφή και είναι έτοιμοι, αν χρειαστεί, ν’ αρχίσουν να αραδιάζουν επιλεγμένα βιβλικά χωρία. Μην τους πιστεύεις. Για τους Χιλιαστές πάνω απο την Αγία Γραφή βρίσκεται το περιοδικό “ΣΚΟΠΙΑ”. Τα χωρία της Αγίας Γραφής, που παρερμηνεύουν φρικτά, τα χρησιμοποιούν για να εξαπατήσουν τους αφελείς.
Ένα απο τα πολλά τεχνάσματα που χρησιμοποιούν οι Χιλιαστές, είναι και η ευγένεια. Χτυπώντας την πόρτα ενός σπιτιού εμφανίζονται γλυκομίλητοι και χαμογελαστοί. Προσοχή! Δεν είναι αυθόρμητη η συμπεριφορά τους. Έχουν πάρει οδηγίες γι’ αυτό. Και το κάνουν για να ξεγελάσουν τα υποψήφια θύματα τους.
ΠΩΣ Ν’ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ
Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε καλά: Οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι πολύ επικίνδυνοι.Τόσο για τις φοβερές πλάνες που διδάσκουν όσο και για το σύστημα που ακολουθούν, προκειμένου να μας αιχμαλωτίσουν στην αίρεση τους. Είναι ανάγκη, λοιπόν, να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί και ν’ αντιδρούμε σωστά.
Αν χτυπήσουν την πόρτα μας, θα τους διώξουμε χωρίς καμιά συζήτηση. Είναι αφέλεια να πιστεύουμε πως με τη συζήτηση μαζί τους είναι πιθανό να τους βοηθήσουμε. Δεν έρχονται να μας ακούσουν. Έρχονται για να πλασάρουν το δηληρήριο της πλάνης τους, ακολουθώντας καλά μελετημένο και δοκιμασμένο σχέδιο. Συζήτηση μαζί τους σημαίνει γι’ αυτούς πως δείξαμε ενδιαφέρον. Θ’ ανοίξουν καρτέλλα με τα στοιχεία μας. Και μετά από λίγες μέρες θα μας ξανάρθουν.
Μακριά από τα χέρια μας τα περιοδικά τους “ΣΚΟΠΙΑ” και “ΞΥΠΝΑ”, καθώς και τα διάφορα βιβλία τους. Ούτε μια δραχμή για τον κορβανά (ταμείο) των μαρτύρων του Ιεχωβά. Δεν αγοράζουμε, λοιπόν, τίποτε και δεν δεχόμαστε τίποτε, έστω κι αν μας το προσφέρουν δωρεάν.
Αν εμφανιστούν Χιλιαστές στη συνοικία και τη γειτονιά μας, δεν φτάνει εμείς μόνο να μην τους ανοίξουμε την πόρτα. Πρέπει να ενημερώσουμε σχετικά και τους άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας ή τους γείτονες μας. Να ξέρουν κι εκείνοι για τι πρόκειται. Ακόμη ας φροντίσουμε αμέσως να ειδοποιήσουμε και τον εφημέριο της ενορίας μας.
Τους ιερείς μας ακόμη ενημερώνουμε, αν μάθουμε πως σε κάποιο σπίτι της γειτονιάς μας γίνονται συναθροίσεις Χιλιαστών ή ακόμη αν πληροφορηθούμε πως κάποιος αδελφός μας χριστιανός κινδυνεύει να πέσει στα δίχτυα τους.
Δεν παραλείπουμε επίσης να επισημαίνουμε τον κίνδυνο και στους συγγενείς και φίλους μας και να τους συνιστούμε να μή δέχονται επισκέψεις Χιλιαστών στα σπίτια τους.
Είναι χρήσιμο και για μας τους ίδιους, αλλά και για να μπορέσουμς να προστατεύσουμς και άλλους, να είμαστε κατατοπισμένοι πάνω στα όσα διδάσκουν οι Χιλιαστές. Υπάρχουν σήμερα αξιόλογα αντιχιλιαστικά βιβλία, που μπορεί ο εφημέριος μας να υποδείξει ή και μόνοι μας να αναζητήσουμε στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Ο Κύριος μας ζητά ν’ αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Επομένως και τους Χιλιαστές, που έπεσαν θύματα μιάς καταχθόνιας προπαγάνδας.
Λυπούμαστε βαθιά γιατί πρόδωσαν την πίστη τους κι απομακρύνθηκαν από την αλήθεια του Χριστού. Εκείνο που θέλουμε και προσευχόμαστε, είναι να τους φωτίσει ο Θεός να επιστρέψουν στο φώς και στην ορθή πίστη.
Αν κάτι αποστρεφώμαστε, αυτό δεν είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά οι φρικτές αιρέσεις που υποστηρίζουν και προσπαθούν με λυσσαλέο πείσμα να μας επιβάλλουν.
Ανήκουμε ως χριστιανοί στην ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία που κράτησε ανόθευτη κι απαραχάρακτη την αλήθεια, την οποία αποκάλυψε στους ανθρώπους ο Χριστός μας και μας παρέδωσαν οι Απόστολοι του.
Αυτό ασφαλώς αποτελεί για μας ένα υψηλό προνόμιο και μια μεγάλη τιμή. Ταυτόχρονα όμως, γεννά και ορισμένες υποχρεώσεις. Έχουμε χρέος να γνωρίζουμε την πίστη μας. Ποιά είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας.
Ιδιαίτερα οφείλουμε να μελετούμε την Αγία Γραφή, που είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού. Πρέπει να τονίσουμε πως, αν οι Χιλιαστές καταφέρνουν μερικές φορές να εξαπατούν, αυτό γίνεται γιατί πολλοί απο μας τους χριστιανούς είμαστε ακατατόπιστοι στα θέματα της πίστεως.
Η ορθόδοξη πίστη, ωστόσο, δεν είναι μόνο υπόθεση γνώσεως. Κυρίως είναι ορθός τρόπος ζωής. Ο Χριστός καλεί όλους μας όχι απλώς να Τον γνωρίσουμε, αλλά να ζήσουμε τη δική Του ζωή μέσα στην Εκκλησία που ο ίδιος ίδρυσε.
Η συνεπής χριστιανική ζωή όλων μας είναι η πιό πειστική απόδειξη οτι η πίστη μας είναι η μόνη ορθή πίστη.
Ο χριστιανός που ζεί ενωμένος με το Χριστό με τη συχνή προσευχή, με τακτική συμμετοχή στα μυστήρια και την κοινή λατρεία, τη ζωή και τα έργα της ενορίας του, βρίσκεται σε ασφάλεια.
Ανήκοντας οργανικά και όχι τυπικά στα λογικά πρόβατα της ποίμνης του Χριστού, που είναι η Εκκλησία, δεν κινδυνεύεις από τους λύκους, τους διάφρους δηλαδή αιρετικούς ( Ιω. 10,1-16)
Αποστολική Διακονία
Της Εκκλησίας Της Ελλάδος

Άγιοι Προστάτες Επαγγελμάτων

Άγιοι Ανάργυροι προστάτες των ιατρών (1η Νοεμβρίου)

Άγιος Αρτέμιος προστάτης των αστυνομικών (20 Οκτωβρίου)

Άγιοι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ προστάτες των αεροπόρων (8 Νοεμβρίου)Άγιος Αντύπας προστάτης των οδοντιάτρων (11 Απριλίου)
Αγία Βαρβάρα προστάτις του πυροβολικού (4 Δεκεμβρίου)

Άγιος Γεώργιος προστάτης του πεζικού (23 Απριλίου)Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης προστάτης των δικαστικών (3 Οκτωβρίου)
Άγιος Ευφρόσυνος προστάτης των μαγείρων (11 Σεπτεμβρίου)


Άγιος Ζήνων προστάτης των ταχυδρομικών (10 Φεβρουαρίου )Προφήτης Ηλίας προστάτης των γουνοποιών (20 Ιουλίου)Άγιος Λουκάς Ευαγγελιστής προστάτης των ζωγράφων (18 Οκτωβρίου )


Άγιος Μάμας προστάτης των βοσκών (2 Σεπτεμβρίου)


Άγιος Μιχαήλ Μαυρουδής (νεομάρτυρας) προστάτης των αρτοποιών (10 Μαρτίου)Άγιος Ματθαίος ο Ευαγγελιστής προστάτης των τελωνειακών (16 Νοεμβρίου )
Άγιος Μάρκος ο κωφός προστάτης των κωφαλάλων (2 Ιανουαρίου )Άγιος Νικόλαος προστάτης των ναυτικών (6 Δεκεμβρίου )
Άγιος Ονήσιμος προστάτης των φυλακισμένων (15 Φεβρουαρίου)Αγία Παρασκευή προστάτις των τυφλών (26 Ιουλίου)Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ προστάτης των δασικών υπαλλήλων (2 Ιανουαρίου)Άγιος Σαμψών προστάτης των ξενοδόχων (27 Ιουνίου)


Άγιος Συμεών ο Τραπεζούντιος προστάτης των χρυσοχόων (14 Αυγούστου)
Άγιος Σπυρίδων προστάτης των κεραμοποιών (12 Δεκεμβρίου)


Άγιοι Τρεις Ιεράρχες προστάτες των διδασκάλων (30 Ιανουαρίου)

Άγιος Τρύφων προστάτης των πτηνοτρόφων και των αμπελουργών (1η Φεβρουαρίου)

Άγιος Χριστοφόρος προστάτης των οδηγών (9 Μαϊου)


Άγιος Χρήστος Νεομάρτυς προστάτης των κηπουρών (12 Φεβρουαρίου)


(Από το περιοδικό "ΒΗΘΕΣΔΑ")

Христос Васкрсе! Χριστός Ανέστη στο κέντρο της αγοράς της Μόσχας (video)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου κι Ελένης, περιοχής Πλατανίου (Διαμαντή και Αικατερίνη Σούμα), αύριο Σάββατο 21 Μαϊου 2011, και ώρα 07:00 πμ όπου θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ναθαναήλ .

Ένα υπέροχο τραγούδι στα σέρβικα (ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

ΚΑΜΠΑΝΕΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 21 ΜΑΪΟΥ


Ο άγιος Κωνσταντίνος ήταν ο πρώτος βασιλιάς των χριστιανών, γιος του Κων/νου του Χλωρού και της Αγίας Ελένης γεννήθηκε στη Ναϊσσό της Δαρδανίας(3ος αι).
Πηγές:enoriaka.gr,syndesmosklchi.blogspot.com,xfe.gr

Όταν το 312 έμαθε ότι ο Μαξέντιος και ο Μαξιμίνος ενώθηκαν εναντίον του,  πραγματοποίησε εκστρατεία στην Ιταλία. Προχωρώντας προς τη Ρώμη εναντίον τους, είδε στον ουρανό μετά το μεσημέρι φωτεινότατο σταυρό που έφερε την επιγραφή: «Εν τούτω νίκα».
Κατασκεύασε σημαία, λάβαρο και αποτύπωσε το σημείο του Σταυρού και νίκησε κατά κράτος το Μαξέντιο και αργότερα τον Λικίνιο. Έτσι ο Κων/νος έμεινε αυτός μονάρχης της Δύσεως και της Ανατολής.
Με διάταγμα περί ανεξιθρησκείας του Κωνσταντίνου (313 μ.Χ.) έπαψαν όλοι οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών, και θριάμβευσε ο χριστιανισμός. Το 325 συγκροτήθηκε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια της Μ. Ασίας, την οποία και προσφώνησε αυτοπροσώπως. Το 328 έθεσε στο Βυζάντιο τα θεμέλια της Κων/πολης ως πρωτεύουσας. Η μητέρα του Ελένη, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό στους Αγίους Τόπους. Και ο ίδιος την τίμησε, όταν στη μεγάλη πλατεία της Κωνσταντινούπολης έκτισε δυο στήλες, μία δική του και μία της Αγίας Ελένης, που έφερε την επιγραφή: «Εις Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, Αμήν».
Λίγο πριν πεθάνει, ο Κωνσταντίνος αξιώθηκε και του Αγίου Βαπτίσματος, και αμέσως μετά είπε: «Νυν αληθει λογω μακαριον οιδ'; εμαυτον, νυν της αθανατου ζωης πεφαναι αξιον, νυν του θειου μετειληφεναι φωτος πεπιστευκα». Τώρα, δηλαδή, σύμφωνα με το λόγο της αληθείας, ξέρω ότι είμαι μακάριος, τώρα έχω γίνει άξιος της αθανάτου ζωής, τώρα έχω πιστέψει πως έλαβα το θείο φως. Εκοιμήθη σε ηλικία 63 ετών, την 21 Μαΐου 327. Η Ιστορία ονόμασε τον Κωνσταντίνο Μέγα και η Εκκλησία τον ανεκήρυξε Άγιο και Ισαπόστολο.


Ο Κωνσταντίνος ενδιαφέρθηκε πολύ και για τα ιερά σεβάσματα των χριστιανών, για το λόγο αυτό απέστειλε στα Ιεροσόλυμα την μητέρα του, για να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Μετά την εύρεσή του, η Αγία Ελένη, αφού διχοτόμησε τις κεραίες του δημιούργησε δύο Σταυρούς εκ των οποίων τον ένα μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη.


Η Αγία Ελένη ήταν αυτή η οποία έδωσε στον Μ. Κωνσταντίνο την πρέπουσα διαπαιδαγώγηση. Άλλωστε, και ο ίδιος την τίμησε, όταν στην μεγάλη πλατεία της Κωνσταντινούπολης έκτισε δύο στήλες, μία δική του και μία της Αγίας Ελένης, που έφερε την επιγραφή: «Εις Αγιος εις Κυριος Ιησους Χριστος, εις δοξαν Θεου Πατρος, Αμην». Η Αγία Ελένη βοήθησε να χτιστούν οι πρώτοι μεγάλοι ιεροί ναοί της Χριστιανοσύνης. Εκοιμήθη ειρηνικά το 327 μ.Χ. σε ηλικία 83 ετών.
Απολυτίκιον. Ήχος πλ. δ'.
Του Σταυρού σου τον τύπον εν ουρανώ θεασάμενος, και ως ό Παύλος την κλήσιν ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ό εν Βασιλεύσιν Απόστολος σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τη χειρί σου παρέθετο* ην περισώζε δια παντός εν ειρήνη, πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Απολυτίκιον.
Ήχος γ'.

Πρώτος πέφηνας, εν Βασιλεύσι, θείον έδρασμα, της ευσέβειας, απ' ουρανού δεδεγμένος τo χάρισμα' όθεν Χριστού τον Σταυρόν έφανέρωσας, και την Όρθόδοξον πίστιν έφήπλωσας. Κωνσταντίνε Ίσαπόστολε, συν Μητρί Ελένη θεόφρονι, πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.
Της ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ και ΚΑΛΗ ΦΩΤΙΣΗ

Η μοναχή Χριστονύμφη νέα Ηγουμένη της Μονής Αγίου Στεφάνου


Η μοναχή Χριστονύμφη (κατά κόσμον Ευθαλία Μπαντέκα) εξελέγη νέα Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου μετά την εκδημία της μακαριστής Γερόντισσας Αγάθης. Η νέα Ηγουμένη γενήθηκε το 1969, κατάγεται από την Καλαμπάκα και είναι τέκνο ευσεβών γονέων. Από την παιδική της ηλικία συνδέεται πνευματικά με την Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στην οποία και μονάζει τα τελευταία 20 χρόνια.
Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Νοσηλευτικής Σχολής τού ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.
 
 
 
 
 

Διαβάστε περισσότερα: ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙ 


Οι φτωχότεροι άνθρωποι του πλανήτη from enoriaAZ on Vimeo.


φτωχότεροι άνθρωποι του πλανήτη (video)

Αληθινά Σενάρια. Εβδομαδιαία εκπομπή στην ΕΤ-3. .Η εκπομπή περιοδεύει εντός και εκτός συνόρων, αναζητώντας απίστευτα κι όμως αληθινά ρεπορτάζ, ιστορίες που γίνονται η αφορμή για να αναδειχτεί το μεγαλείο του ανθρώπου
και της θέλησής του. Εξορμούν στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και στο εξωτερικό, για να παρουσιάσουν αγνώστους -συνήθως- ανθρώπους που διαπρέπουν σε διάφορους τομείς.
Σκηνοθέτης: Γιώργος Μπότσος
Δημοσιογραφική έρευνα: Νίκος Ασλανίδης
Μοντάζ: Πάνος Σκούρτης
Διεύθυνση φωτογραφίας: Χρήστος Καπρινιώτης
Διεύθυνση παραγωγής: Δημήτρης Βέττας
Παρουσιαστής: Νίκος Ασλανίδης

πηγη http://synodoiporia.blogspot.com/

Προσευχή των υποψηφίων των εξετάσεων

Kύριε Ἰησοῦ Χριστέ,Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Ζωντανοὺ Θεοῦ, ἡ Σοφία τοῦ Πατέρα που δεν ἔχει ἀρχή, ἡ Πηγὴ καὶ ὁ Χορηγὸς τῆς γνώσεως ∙Ἐσύ που δημιούργησες μὲ Σοφία ὅλα ὅσα ὑπάρχουν στῇ γῆ καὶ τὸν ἄνθρωπο∙Ἐσύ που γέμισες μὲ σοφία τοὺς ἀγραμμάτους Μαθητές Σου καὶ τοὺς ἀνέδειξες Κήρυκες καὶ Ἀποστόλους τοῦ Εὐαγγελίου Σου σὲ ὁλοκλήρη τὴν Οἰκουμένη ∙ Ἐσύ που ἔδωσες στους Μάρτυρες καὶ στους Ἁγίους Σου λόγο ἀγαθό που ἄνοιξε τὰ στόματα τοὺς ∙ Ἐσύ που γνωρίζεις καθέναν ἀπὸ ἐμᾶς ἀπὸ τὴν κοιλία τῆς μητέρας τοῦ∙ Ἐσύ που ὁδηγεὶς ὀρθὰ καὶ σωστὰ τὴν διάνοια τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ ∙Ἐσύ που εἶσαι ὁ Κύριος καὶ ὁ Θεὸς μας σκύψε αὐτὴν τὴν ὥρα μὲ μάτι συμπαθείας σὲ ὅλους ἐμᾶς που ἀποτελοῦμε τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν τῆς Πατρίδος μας καὶ Σὲ παρακαλῶ ἰδιαιτέρως καὶ για μένα που αὐτὴν τὴν ὥρα στέκομαι μπροστά Σου λαχταρώντας καὶ περιμένωντας τὴν ἐπιτυχία στις ἐξετάσεις, φώτισε με καὶ δυνάμωσε με. Ἀπομάκρυνε ἀπὸ ἐμένα κάθε κακὴ σκέψῃ, τὸ θόλωμα τοῦ μυαλοῦ που ὁδηγεὶ στην ἀγνωσία καὶ διῶξε μακριά μου τὴν τεμπελιὰ τὴν ἀπογνώση καὶ τὴν ἀπελπισία. Φώτισε τὸ νοῦ μου, ἔτσι ὥστε να μπορὼ να καταλάβω σωστὰ καὶ ὀρθὰ αὐτά που σκέφτομαι καὶ αὐτά που χρειάζεται να γράφω στις ἐξετάσεις. Δεν ζητῶ ἀπὸ Σένα Θεέ μου μόνο τὴν δική μου ἐπιτυχία ἀλλὰ σὲ παρακαλῶ καὶ για ὅλους τοὺς συμμαθητές μου που αὐτές τις ἡμέρες συναγωνίζονται για να πετύχουν στις ἐξετάσεις τοὺς να τοὺς κάνεις ἀξίους τοῦ Θελήματός Σου καὶ σωστοὺς ἐργάτες τῶν δικῶν Σου Ἐντολῶν. Διότι γνωρίζω πολὺ καλὰ ὅτι Ἐσὺ εἶσαι ὁ πιστὸς Φίλος καὶ ὁ Ἀδελφὸς ὅλων τῶν νέων ἀνθρώπων που ἐλπίζουμε στο δικό Σου Ἔλεος καὶ στην δικὴ Σοῦ Ἀγάπη. Γι ’αυτό ὅλοι δοξάζουμε καὶ Σένα τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα, καὶ τώρα καὶ πάντοτε, καὶ στους ἀτελείωτους αἰῶνες .Ἀμήν. Καλὴ δύναμη καὶ καλή ἐπιτυχία στους κόπους καὶ στις προσπάθειές σου. ekdoseisxrysopigi.blogspot.com

«Αν πεθάνεις πρίν πεθάνεις δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις...»

Τῆς ῎Αννας Σαμπαζιώτου 

– Χριστός ᾿Ανέστη! ῾Η ᾿Εκκλησία μας γιορτάζει τήν ᾿Ανάστασι τοῦ Χριστοῦ, ὅλο τό χρόνο. Θά μοῦ πῆτε· τό «Χριστός Ανέστη» τό ψέλνουμε μόνο γιά 40 ἡμέρες, μέχρι τῆς ᾿Αναλήψεως, πού γίνεται ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. ῞Ομως τά ᾿Αναστάσιμα τροπάρια, ψάλλονται ὅλο τό χρόνο, τό Σάββατο καί τήν Κυριακή. Κι ἄν εἶναι μεγάλη γιορτή, θά ποῦν πρῶτα τά ᾿Αναστάσιμα καί μετά τῆς ἑορτῆς. 

᾿Ακόμη ἄς προσέξουμε. Τό Εὐαγγέλιο τοῦ ῎Ορθρου τῆς Κυριακῆς, διαβάζεται μέσα στό ῾Ιερό. ῾Ο ἱερέας, στέκει δεξιά στήν ῾Αγ. Τράπεζα καί τό διαβάζει. Κι ὕστερα βγαίνει μέ τό Εὐαγγέλιο καί τό προσκυνᾶμε, ἐνῶ οἱ ψάλτες ψάλλουν τό 50ό ψαλμό, τό «ἐλέησόν μέ ὁ Θεός.»

Ξεχωριστὴ ἑλληνικὴ γλώσσα!

Στὸ ἀμφιθέατρο ἑνὸς ἀμερικανικοῦ πανεπιστημίου, κάνει διάλεξη ἕνας φιλόλογος σὲ ἀκροατήριο φοιτητῶν, καὶ μεταξὺ ἄλλων λέει τὰ ἑξῆς:
- Σὲ πολλὲς γλῶσσες, δύο ἀρνήσεις μᾶς κάνουν μία κατάφαση. Σὲ ἄλλες γλῶσσες, δύο ἀρνήσεις δίνουν ἄρνηση. Δὲν ὑπάρχει ὅμως σὲ καμιά, μὰ καμιὰ γλώσσα, ἡ περίπτωση ποὺ δύο καταφάσεις νὰ δίνουν ἄρνηση.
Ὁπότε ἀκούγεται ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο ἡ φωνὴ τοῦ Ἕλληνα φοιτητῆ:
- Ναί, καλά.


Ἅγνωστος συγγραφεύς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού AΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ με μεγάλη χαρά σας προσκαλεί  να προσέλθετε στον  Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, περιοχής ΛΑΜΠΗ, αύριο Κυριακή 8 Μαϊου 2011, και ώρα 11:30  όπου θα τελεσθεί παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ναθαναήλ αρτοκλασία
Μετά το πέρας θα μοιραστεί ευλογημένο φαγητό.
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ανέγερση του Ιερού Ναού

Επικήδειος του Αρχιμ. Αθανασίου Μετεωρίτου στην Μακαριστή Γερόντισσα Αγάθη

επικήδειος ΜΑΚΑΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ ΑΓΑΘΗΣΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ἐξόδιος χαιρετισμός στήν Γερόντισσα Ἀγάθη
Διαβάστε περισσότερα: ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙ http://orthodoxia-pateriki.blogspot.com/#ixzz1LJefJdZk
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙ

Ἐκοιμήθη ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγίου Στεφάνου


Μέσα στήν πάμφωτη ἀτμόσφαιρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, τήν Παρασκευή 29 Ἀπριλίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας Ζωοδόχου Πηγῆς, κοιμήθηκε ἡ Γερόντισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων Μετεώρων Μοναχή Ἀγάθη, σέ ἠλικία 71 ἐτῶν.


Ἡ μακαριστή Γερόντισσα Ἀγάθη γεννήθηκε στό χωριό Κατηχώρι τοῦ Πηλίου τό 1940. Τό ἔτος 1962 προσῆλθε ὡς μοναχή στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Στεφάνου στά Μετέωρα, ἡ ὁποία ἕνα χρόνο πρίν εἶχε μετατραπεῖ σέ γυναικεῖο μοναστήρι (1961). Ἐκάρη μεγαλόσχημος μοναχή τό ἔτος 1964. Ἐξελέγη καί ἐνθρονίστηκε ὡς Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς στίς 19 Ἰανουαρίου τοῦ 1989. Διεποίμανε τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μέ ἅγια «μητρώα σπλάχνα» καί στοργή ἀπέραντη μέχρι καί τήν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς της.

Ἡ μακαριστή Γερόντισσα Ἀγάθη διεκρινόταν γιά τήν ἁγία ἁπλότητά της, τήν μεγάλη καί βαθειά πίστη της στόν Οὐράνιο Νυμφίο της Ἰησοῦ Χριστό, τήν ἐν Χριστῶ ἀγάπη σέ συνδυασμό μέ τήν πρός Αὐτόν ἐλευθερία, τήν μοναχική ὑπακοή καί ταπείνωσή της, τήν πραότητα καί ἀνεξικακία της, τήν καλωσύνη καί τήν ἀδιάλειπτη προσευχή της. Χαριτωμένη ἀπό τόν Θεό σέ ὅλη της τήν ζωή νοσταλγοῦσε τό Θεῖον Πάσχα, ἡ δέ νοερά προσευχή αὐτενεργοῦσε στήν καρδιά της καί σέ ὅλη της τήν ζωή ἡ δοξολογία τοῦ Ὀνόματος τοῦ Νυμφίου της Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν ἔπαυε. Ἔγινε κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου, «παιδίον» ἀγαθόν καί καθαρόν, ὥστε νά φτάσει νά γίνει κληρονόμος τῆς Βασιλείας Του. «Τετρωμένη ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Νυμφίου της Χριστοῦ μέ γενναιότητα καί ὑπομονή μεγάλη ἀντιμετώπιζε ὅλες τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα, τόσο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅσο καί τά προβλήματα τῶν Μοναχῶν ἀδελφῶν της.

Αὔριο τό πρωί, Τρίτη 3 Μαΐου στίς 11 ἡ ὥρα, ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τῶν Ἁγίων Μετεώρων προπέμπει τό σεπτόν Σκήνωμα τῆς Καθηγουμένης της πρός τήν ἀληθινή καί οὐράνια πατρίδα μας, τήν Ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἀφοῦ γιά τούς χριστιανούς

ὁ θάνατος δέν εἶναι θάνατος, ἀλλά κοίμησις καί μετάβασις στήν πραγματική ζωή, γι’ αὐτό καί προπέμπουμε τούς κεκοιμημένους μας μέ ὕμνους, ὠδές καί δοξολογίες πρός τόν Θεό. Γι’ αὐτό καί οἱ μοναχές της καί τά ἄλλα πνευματικά της παιδιά καί ὅσοι τήν γνώρισαν καί γεύτηκαν τήν ἀγάπη της, τήν στοργή της καί τίς ἄλλες ἀρετές της, εὐχόμαστε νά τήν ἀναπαύσει ὁ Πλαστουργός Θεός μας «ἐν χώρᾳ ζώντων καί ἐν σκηναῖς δικαίων».