2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Η ΑΓΑΠΗ...


Η αγάπη . . .

γεννά ,

αναγεννά ,

ομορφαίνει ,

τρέφει ,

ξεδιψά ,

εναρμονίζει ,

γαληνεύει ,

προστατεύει ,

ελευθερώνει ,

ημερεύει ,

ανανεώνει ,

φωτίζει ,

εμπνέει ,

σώζει ,

στηρίζει ,

ελευθερώνει ,

δημιουργεί ,

γιατρεύει ,

ενώνει ,

φροντίζει ,

υπομένει ,

αντέχει

... και θα μπορούσε να συνεχιστεί ασταμάτητα αυτός ο κατάλογος, γιατί η αγάπη αναβλύζει ασταμάτητα και είναι σαν μια Ζωοδόχος Πηγή