2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Άγιοι και Επαγγέλματα

Οι Άγιοι της εκκλησίας μας προέρχονται από όλες τις κοινωνικές και οικονομικές τάξεις. Είναι βασιλείς, άρχοντες, στρατιωτικοί, κληρικοί, επαγγελματίες, που κέρδισαν τη ζωή τους και τη μοίρασαν και στους άλλους.
Η αρετή τιμάται, όχι ο πλούτος. Ούτε το επάγγελμα έχει σημασία, γιατί ο Άγιος είναι εργάτης της ευσέβειας.

Και σήμερα πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες αναγνωρίζουν φύλακά τους και βοηθό Άγιο, που είχε το ίδιο επάγγελμα ή με τα θαύματά του στήριξε τη ζωή τους.