2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Ὁ Πάπας ἐζήτησε προσευχὴν καὶ εἰς ἀλλοτρίους «Θεοὺς» διὰ τὴν μὴ εἰσβολὴν εἰς τὴν Συρίαν!

 Ὁ Πάπας ἐζήτησε προσευχὴν καὶ εἰς ἀλλοτρίους «Θεοὺς» διὰ τὴν μὴ εἰσβολὴν εἰς τὴν Συρίαν!


Ἀπίστευτο καὶ ὅμως ἀληθινό, ὁ πάπας ζήτησε ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς ὅλων τῶν θρησκειῶν νὰ μιμηθοῦν τὴν Καθολικὴ «ἐκκλησία», νὰ προσευχηθοῦν στοὺς «θεούς» τους καὶ νὰ προβοῦν στὰ σχετικὰ τελετουργικά, ὅπως ἐκείνη, προκειμένου νὰ μὴ γίνει εἰσβολὴ στὴ Συρία ἀπὸ τὰ δυτικὰ «γεράκια»!
Δεῖτε τὴν εἴδηση, ὅπως τὴν δημοσιοποίησε τὸ ἱστολόγιο: ΕΘΝΟΣ.gr τὴν 1η Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.: «Ἡμέρα Προσευχῆς καὶ Νηστείας στὸν κόσμο γιὰ τὴν εἰρήνη στὴ Συρία καὶ σὲ ὅλη τὴ Μέση Ἀνατολὴ κήρυξε σήμερα ὁ Πάπας τὴν 7η Σεπτεμβρίου, ἀπευθυνόμενος σὲ δεκάδες χιλιάδες ἀνθρώπους στὴν πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Πέτρου.
Ὁ Πάπας καταδίκασε τὴ χρήση χημικῶν ὅπλων, τὴν ὁποία ἡ Δύση ἀποδίδει στὰ συριακὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα τονίζοντας "ποτὲ πιὰ πόλεμος" καὶ τάχθηκε κατὰ οἱασδήποτε ἔνοπλης ἐπέμβασης στὴ Συρία.

Ὁ Ποντίφικας ζήτησε ἀπὸ τοὺς 1,2 ἑκ. Καθολικούς τοῦ κόσμου νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν εἰρήνη στὴ Συρία στίς 7 Σεπτεμβρίου καὶ τόνισε ὅτι ὁ ἴδιος θὰ χοροστατήσει σὲ εἰδικὴ λειτουργία στὸ Βατικανό. Ὁ Πάπας ζήτησε ἐπίσης ἀπὸ ὅλους τούς Χριστιανοὺς καθὼς καὶ ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς ἄλλων θρησκειῶν νὰ ἀκολουθήσουν τὴν πρωτοβουλία τῶν Καθολικῶν στὶς 7 Σεπτεμβρίου»!
Ἰδοὺ ἡ ἐπιβεβαίωση γιατί καλεῖ στὴν Ἀσίζη κάθε χρόνο ὁ «ἅγιος πατέρας» τοὺς ἐκπροσώπους ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ συμπροσεύχεται στὸ ἐκεῖ πανθρησκειακὸ «θεϊκὸ μωσαϊκό», ἐπειδὴ πιστεύει στὴν ὕπαρξη καὶ ἄλλων «θεῶν» ἐκτός τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ!
Καὶ κάτι ἄλλο πολὺ σημαντικό: Ἐπειδὴ δὲν πιστεύει στὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ μὴ γίνει ἡ εἰσβολή, ζητᾶ τὴν παρέμβαση καὶ τῶν ἄλλων «θεῶν», μέσῳ τῶν θρησκειῶν τους! Μήπως ἀδικοῦμε τὸν «ἅγιο πατέρα»;


Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1993, 11 Ὀκτωβρίου 2013