2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Ἡ Λειτουργία αὐτή εἶναι κανονικά ἑσπερινή (γι’ αὐτό τελεῖται μετά τοῦ Ἑσπερινοῦ).

Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων


11004362 848819955160019 291514475 nἩ Λειτουργία αὐτή
εἶναι κανονικά ἑσπερινή
(γι’ αὐτό τελεῖται
μετά τοῦ Ἑσπερινοῦ).


Ἐπειδή ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι κατ’ ἐξοχήν περίοδος πένθιμος, καί ὁ πανηγυρικός χαρακτῆρας τῆς Θείας Εὐχαριστίας δέν συμφωνεῖ μέ τόν πένθιμο χαρακτῆρα τῆς περιόδου αὐτῆς, ἡ Ἐκκλησία ὅρισε ἡ Θεία Λειτουργία νά τελεῖται μόνο τά Σάββατα καί τίς Κυριακές τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, μέ ἐξαίρεση τή γιορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἐάν πέσει ἀπό Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τίς δέ λοιπές ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.
Συνεχίζοντας καί ἐμεῖς σήμερα τό παλαιό ἐκκλησιαστικό τυπικό, πού ὅριζε ὅτι οἱ Χριστιανοί πρέπει νά μεταλαμβάνουν συχνά, καί κατά τήν ἐντολή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας, «ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει, καγῶ ἐν αὐτῷ», ἐννοεῖται κάνοντας νηστεία, συνδυαστικά μέ τό μέγα Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καί μέ εὐλογία πάντοτε τοῦ Πνευματικοῦ, ἡ Ἐκκλησία προχώρησε στήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων κατά τή Μ. Τεσσαρακοστή.
Λέγεται Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, διότι ὁ ἅγιος Ἄρτος, καθαγιάζεται ἀπό τήν προηγούμενη Κυριακή, δηλαδή ἀπό τήν προηγουμένη Θ. Λειτουργία, ἐμποτίζεται στό ἅγιο Αἷμα τοῦ Κυρίου μας, φυλάσσεται στό ἅγιο Ἀρτοφόριο τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί προσφέρεται γιά θεία Κοινωνία τήν ἡμέρα πού τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων .
Ἡ Λειτουργία αὐτή εἶναι κανονικά ἑσπερινή (γι’ αὐτό τελεῖται μετά τοῦ Ἑσπερινοῦ). Ὅμως, τελεῖται καί τά πρωινά κάθε Τετάρτης καί Παρασκευῆς τήν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς πρός διευκόλυνση τῶν πιστῶν, στό νά μποροῦν νά μετέχουν τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
                                                                                       +  π. Ι. Σ.
 http://www.synodoiporia.gr/