2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

15Αύγουστος (ΒΙΝΤΕΟ)

15Αύγουστος (ΒΙΝΤΕΟ)
Ξεκινησαν απόψε οι  σε όλους τους ναούς, σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας.
Μια τόσο αγαπητή ακολουθία σε όλους τους πιστούς καθώς είναι έκφραση της θλιμένης, της δοκιμαζόμενης, της πονεμένης αλλά και γεμάτη εμπιστοσύνη στο Θεό ψυχής του κάθε πιστού. Και μέσα από αυτές τις προσευχές εκφράζει την σταθερή της επιλογή "υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχε μοι". Στον Κύριο που υποσχέθηκε ότι "ου μη σε ανώ ουδ' ου μη σε εγκαταλείπω"!
Πάρε, λοιπόν, και συ το εγκόλπιό σου, πήγαινε στο ναό σε μια γωνιά και ένωσε το δικό σου "Κύριε εκέκραξα" με των άλλων πιστών, το δικό σου "Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον υμάς" με όλης της Εκκλησίας και να είσαι σίγουρος ότι θα φύγεις ενισχυμένος και βέβαιος ότι με τις πρεσβείες της "πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν ημάς"!