2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Η προσευχή των γραμμάτων...Α για να Αγαπάω


Β για να Βοηθώ


Γ για να Γαληνεύω


Δ για να Δεηθώ


Ε ο Εξομολόγος


Ζ όπως η Ζωή


Η όπως η Ηρεμία


Θ όπως λέω Θεός


Ι όπως Ιησούς


Κ για να Κοινωνάω


Λ για να Λυτρωθώ


Μ για να Μετανοώ


Ν όπως Ο Ναός


Ξ θα πει πως δεν Ξεχνάω


Ο Ορθοδοξία


Π όπως η Παναγία


Ρ όπως η Ρωμιοσύνη


Σ όπως ο Σταυρός


Τ όπως η Ταπεινώτις


Υ η Υπακοή


Φ έχει το Φως το Άγιο


Χ έχει ο Χριστιανός


Ψ όπως το Ψαλτήρι καιΩ η Ωραιότις.
theomitoros.blogspot.gr