2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Ο Απόστολος της Κυριακής 15 Δεκεμβρίου 2013 - (Του ιερομάρτυρος)


(Β´ Τιμ. α´ 8-18)
Τέκνον Τιμόθεε, μὴ ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ, τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατ᾿ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον, φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου, εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν. δι᾿ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ᾿ οὐκ ἐπαισχύνομαι· οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστι τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν. ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ᾿ ἐμοῦ ἤκουσας, ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ· τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ Πνεύματος ῾Αγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν.
Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ὧν ἐστι Φύγελλος καὶ ῾Ερμογένης. δῴη ἔλεος ὁ Κύριος τῷ ᾿Ονησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξε καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη, ἀλλὰ γενόμενος ἐν ῾Ρώμῃ σπουδαιότερον ἐζήτησέ με καὶ εὗρε· δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ· καὶ ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ διηκόνησε, βέλτιον σὺ γινώσκεις.


Απόδοση σε απλή γλώσσαΠαιδί μου Τιμόθεε, νὰ μὴν ντρέπεσαι νὰ ὁμολογεῖς τὸν Κύριό μας, οὔτε νὰ ντρέπεσαι γιὰ μένα, ποὺ εἶμαι φυλακισμένος γιὰ χάρη του. Νὰ εἶσαι ἕτοιμος νὰ κακοπαθήσεις μαζὶ μ’ ἐμένα γιὰ τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου, κι ὁ Θεὸς θὰ σοῦ δώσει τὴ δύναμη. ᾿Εκεῖνος μᾶς ἔσωσε καὶ μᾶς κάλεσε νὰ γίνουμε λαός του, ὄχι ἐξαιτίας τῶν ἔργων μας, ἀλλὰ γιατὶ ὁ ἴδιος τὸ θέλησε καὶ μᾶς ἔδωσε τὴ χάρη του διὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὴ ἡ χάρη εἶχε δοθεῖ προαιώνια, φανερώθηκε ὅμως τώρα μὲ τὴν ἐμφάνιση στὴ γῆ τοῦ σωτήρα μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ποὺ μὲ τὸ εὐαγγέλιο κατήργησε τὸν θάνατο κι ἔκανε νὰ λάμψει ἡ ἄφθαρτη ζωή. Αὐτοῦ τοῦ εὐαγγελίου ὁρίστηκα νὰ εἶμαι ἐγὼ κήρυκας κι ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος τῶν ἐθνικῶν. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ὑποφέρω αὐτὰ τὰ δεινά. Δὲν δειλιάζω ὅμως, γιατὶ ξέρω σὲ ποιὸν ἔχω στηρίξει τὴν πίστη μου. Καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι αὐτὸς ἔχει τὴ δύναμη νὰ φυλάξει ὣς τὴν ἡμέρα ἐκείνη ὅ,τι μοῦ ἔχει ἐμπιστευθεῖ. Νὰ ἔχεις ὡς ὑπόδειγμα τῆς ὀρθῆς διδασκαλίας ὅσα ἄκουσες ἀπὸ μένα. Νὰ τὰ τηρεῖς μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ δίνει ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστός. Τὴν ὀρθὴ πίστη ποὺ σοῦ ἐμπιστεύτηκε ὁ Θεὸς φύλαγέ την, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ποὺ κατοικεῖ μέσα μας.

Τὸ ξέρεις ὅτι μὲ ἀπαρνήθηκαν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἦταν στὴν ᾿Ασία —ἀνάμεσά τους κι ὁ Φύγελλος κι ὁ ῾Ερμογένης. ῾Ο Κύριος ἂς δείξει τὸ ἔλεός του στὴν οἰκογένεια τοῦ ᾿Ονησιφόρου, ποὺ μὲ ἀνακούφισε πολλὲς φορὲς καὶ δὲν ντράπηκε γιὰ τὴ φυλάκισή μου, ἀλλὰ ἦρθε στὴ Ρώμη, μὲ ἀναζήτησε μὲ πολλὴ ἐπιμονὴ καὶ μὲ βρῆκε. ῍Ας δώσει ὁ Κύριος νὰ βρεῖ ἔλεος ἀπὸ τὸν Θεὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα! Καὶ πόσες ὑπηρεσίες μοῦ πρόσφερε στὴν ῎Εφεσο, ἐσὺ τὸ ξέρεις καλύτερα.